Mon­te­ne­gro inn i NATO

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

For førs­te gang på åtte år får NATO nå et nytt med­lems­land. I nes­te må­ned blir også Mon­te­ne­gro en del av for­svars­al­li­an­sen.

– Det vi­ser at NATOS dør er åpen, sa ge­ne­ral­sek­re­tær Jens Stol­ten­berg tors­dag.

Mon­te­ne­gro blir NATOS 29. med­lems­land, noe Russ- land sterkt mis­li­ker. Le­del­sen i Mosk­va me­ner at NATOS ut­vi­del­se øst­over tru­er de­res sik­ker­het og har vars­let mot­trekk.

– Vi kan ikke an­net enn å vur­de­re de stra­te­gis­ke kon­se­kven­se­ne og for­be­hol­der oss der­for ret­ten til å fat­te be­slut­nin­ger for å be­skyt­te våre egne in­ter­es­ser og den na­sjo­na­le sik­ker­he­ten, het det i en ut­ta­lel­se fra rus­sisk UD da na- sjo­nal­for­sam­lin­gen i Mon­te­ne­gro i for­ri­ge må­ned ved­tok å gå med i NATO.

Det bor drøyt 600.000 men­nes­ker i Mon­te­ne­gro, som er på stør­rel­se med Bus­ke­rud. Rundt 70 pro­sent av inn­byg­ger­ne er or­to­dok­se krist­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.