Støy­ak­sjon for Manchester

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

I dag mar­ke­res «Ett mi­nutt med støy» for Manchester på kon­ser­ter over hele Euro­pa. Nors­ke Kon­sert­ar­ran­gø­rer opp­ford­rer bran­sjen til å del­ta i mar­ke­rin­gen.

– Våre tan­ker går til de be­rør­te og våre kol­le­ger i bri­tisk ar­ran­gør­bran­sje. Vi opp­ford­rer våre med­lem­mer som har kon­sert i dag, til å bli med på mar­ke­rin­gen for å min­nes of­re­ne for den­ne tra­ge­di­en, he­ter det i en ut­ta­lel­se fra bran­sje­or­ga­ni­sa­sjo­nen. Un­der kon­ser­ter fre­dag opp­ford­res spille­ste­der, ar­tis­ter og publikum til å gå sam­men om å lage «One mi­n­ute of noi­se». De som del­tar, blir også bedt om å ta opp vi­deo av mar­ke­rin­gen og leg­ge den ut på en fel­les Face­bo­ok­side før søn­dag kveld med nav­net på spille­sted, byen og ban­det el­ler ban­de­ne som spil­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.