Solg­te per­son­lig pleie for 570 mill.

Nett­han­de­l­gi­gan­ten i Songdalen om­sat­te for re­kord­høye 687 mill. i 2016. Bliv­ak­ker.no går så det su­ser, mens Nett­han­de­len.no er over høy­den.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RUNE ØIDNE REINERTSEN rune.o.reinertsen@fvn.no OG: richard.no­de­land@fvn.no

– Alt i alt er vi mid­dels for­nøyd. Drif­ten går bra, og det er jo vik­tigst av alt. Så er det noen nye virk­som­he­ter, noen som er un­der re­struk­tu­re­ring og noen som går som ei kule! sier Kol­bjørn Ert­zeid (38).

Han er fi­nans­di­rek­tør i kon­ser­net som nå he­ter Brands­dal Group AS, men som nok må reg­ne med å bli om­talt som «Nett- han­de­len» len­ge. Og han stil­ler opp for sje­fen, ene­eir Ei­nar Ogrey Brands­dal (41). Nett­han-del­spio­ne­ren gjen­nom 20 ar er <<bu­sy>>. oner kro­ner er re­kord. Drifts­re­sul­ta­tet har også økt fra snaue 10 mil­lio­ner i 2015 til 24 mil­lio­ner i fjor. Hoved­år­sa­ken til at over­skud­det li­ke­vel er 18 mil­lio­ner kro­ner la­ve­re enn i 2015, skyl­des iføl­ge års­be­ret­nin­gen be­ty­de­lig kurs­øk­ning på ame­ri­kans­ke dol­ler er vi på de en­kel­te dat­ter­sel­ska­pe­ne, er Bliv­ak­ker.no selve . lo­ko­mo­ti­vet med om­set­ning på 349 mil­lio­ner og over­skudd på 47 mill. Leg­ger vi til søs­ter­sel­ska­pe­ne i Dan­mark og Sve­ri­ge, hen­holds­vis Coco­pan­da.dk og Coco­pan­da.se, ut­gjør om­set­nin­gen på salg av hår-, hud-, smin­ke- og par­fyme­pro­duk­ter hele 570 mil­lio­ner kro­ner. Re­sul­tat­mes­sig brin­ger også de tre skan­di­na­vis-

MYE OPP

«Med unn­tak av Nett­han­de­len. no og In­gar­den.no var det be­ty­de­lig øk­ning i om­set­ning i alle and­re bu­tik­ker fra 2015 til 2016», står det å lese i års­be­ret­nin­gen fra nevn­te Brands­dal Group.

To­tal om­set­ning på 687 mil­li- ke Bliv­ak­ker-sel­ska­pe­ne snaue 59 mil­lio­ner før skatt til kas­sa.

I Fin­land og Tysk­land har kon­ser­net også etab­lert «rosa-bu­tik­ker», som det he­ter på in­tern­slang, men de er fers­ke og tren­ger mer tid for å let­te om­set­nings- og re­sul­tat­mes­sig.

NETT­HAN­DE­LEN.NO NED

For Nett­han­de­len.no, sel­ska­pet det hele star­tet med, er his­to­ri­en en an­nen. I topp­året 2012 om­sat­te nett­auk­sjons­bu­tik­ken for 441 mil­lio­ner kro­ner og gikk med 21 mil­lio­ner i over­skudd før skatt.

I fjor sank om­set­nin­gen til langt un­der halv­par­ten, nær­me­re be­stemt til 187 mil­lio­ner kro­ner, mens over­skudd var snudd til 17 mil­lio­ner i un­der­skudd.

– Nett­han­de­len.no er tatt ned og re­struk­tu­rert. Nå kjø­rer vi rik­tig­nok auk­sjo­ner kon­ti­nu­er­lig, men de av­slut­tes kun tre da­ger per uke, ikke sju som før. Om­set­nin­gen kom­mer til å syn­ke enda mer, og det blir nytt un­der­skudd i 2017, men etter hvert skal vi tje­ne pen­ger igjen. Nå er vi jo for­res­ten midt i høy­se­son­gen for hage­møb­ler. Der er Nett­han­de­len.no blant de størs­te i lan­det, be­mer­ker Kol­bjørn Ert­zeid.

FLYTTER LENGRE OPP

At Nett­han­de­len.no har krym­pet de sis­te åre­ne, for­kla­rer også mye av bak­grun­nen for at Brands­dal­kon­ser­net er i ferd med å flyt­te fra Mjå­vann-byg­get på 13.000 kvad­rat­me­ter, hvor de har holdt til i

ti år, til et ny­bygg på 14.000 kvad­rat på top­pen av sam­me in­du­s­tri­om­rå­de. Se­afront er for­lengst i gang med flytte­sjau­en.

– Vi om­or­ga­ni­se­rer og ef­fek­ti­vi­se­rer la­ge­ret nå som kon­ser­nets to­ta­le vare­sor­ti­ment inne­hol­der en stør­re an­del små ar­tik­ler, fær­re sto­re. En­kelt ut­trykt snur vi pal­le­ne 90 gra­der og øker plass­ut­nyt­tel­sen. Dess­uten blir det mer kon­tor­are­al. I takt med om­leg­ging og in­ter­na­sjo­nal eks­pan­sjon er det blitt fle­re ar­beids­plas­ser, for­kla­rer Ert­zeid.

Ny­byg­get be­kref­ter også at tid­li­ge­re an­tyd­nin­ger om å flyt­te ho­ved­virk­som­he­ten til et Eu-land, ikke slår til.

– Vi har et la­ger i Tysk­land som også be­tje­ner «rosa-bu­tik­ke­ne» i Dan­mark, Sve­ri­ge og Fin­land i til­legg til Tysk­land selv. Det skal nok bli vik­ti­ge­re frem­over, og vi vil tren­ge mer plass. Men den fy­sis­ke og fag­li­ge nær­he­ten mel­lom lo­gis­tikk- og it-funk­sjo­ne­ne her på Mjå­vann, er helt av­gjø­ren­de for å kun­ne dri­ve ef­fek­tivt og sta­dig for­bed­re oss, fast­slår fi­nans­di­rek­tø­ren.

ARKIVFOTO: REIDAR KOLLSTAD

Sjef og ene­ei­er Ei­nar Øgrey Brands­dal sam­men med fi­nans­di­rek­tør Kol­bjørn Ert­zeid ved en tid­li­ge­re an­led­ning. Duo­en har grunn til å være for­nøyd med re­sul­ta­tet til Brands­dal Group AS.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.