Lun­de kjøp­te gam­le­byg­get

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

●● For ti år si­den solg­te Ei­nar Øgrey Brands­dal det svæ­re lo­gis­tikk- og kon­tor­byg­get på Mjå­vann til en grup­pe in­ves­to­rer. Nå som lei­e­kon­trak­ten går ut, flytter alt­så virk­som­he­ten til et enda stør­re ny­bygg. I mel­lom­ti­den har ei­en­doms­kon­ser­net Ole Lun­de AS over­tatt den «gam­le» ei­en­dom­men, sam­men med Kap­stad In­vest fra Oslo

– Over­ta­gel­se var i vin­ter og vi har ma­jo­ri­te­ten. Nå ser vi etter nye leie­ta­ge­re i inn- og ut­land. Kris­tian­sand og Mjå­vann har yp­per­lig be­lig­gen­het i for­hold til havn, fly­plass, europa­vei­er og mye mer, sier Ole Lun­de.

– Sat­ser dere på å leie ut sam­let til én leie­ta­ger?

– Gjer­ne det, men det kan også bli ak­tu­elt med litt opp­de­ling. Fak­tisk har vi er­fart at byg­get er for lite for en­kel­te in­ter­na­sjo­na­le ak­tø­rer.

– Dere fikk vel en god pris, i og med at lei­e­kon­trak­ten var i ferd med å løpe ut?

– Det kan jeg ikke kom­men­te­re, sva­rer Lun­de.

Hos Brands­dal Group opp­ly­ser fi­nans­di­rek­tør Kol­bjørn Ert­zeid at ny­byg­get tes­tes ut i in­vestor­mar­ke­det, men at det også kan ende med at Ei­nar Øgrey Brands­dal vil eie det selv gjen­nom et sel­skap.

FOTO: RUNE ØIDNE REINERTSEN

I det­te ny­byg­get, helt på top­pen av Mjå­vann In­du­s­tri­om­rå­de, er nett­han­dels­kon­ser­net Brands­dal Group i ferd med å flyt­te inn. N-en er den sam­me som før, men Nett­han­de­len.no sin be­tyd­ning i kon­ser­net er svek­ket. «Rosa-bu­tik­ke­ne» har over­tatt tro­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.