fak­ta

Faedrelandsvennen - - FREDAG - KILDE: FLÅTTSENTERET På SØRLANDET SYKE­HUS

Nevro­bor­re­liose

En be­ten­nel­sei nervesystemet som føl­ge av flått­over­ført in­fek­sjon. Nevro­bor­re­liose opp­står hos mel­lom 10 og 15 pro­sent av pa­si­en­ter som ikke får be­hand­ling for en bor­re­li­a­in­fek­sjon.

Fø­rer til betennelse i hjerne­hin­ne og ner­ve­røt­ter. Sym­pto­me­ne kan være ge­ne­rell dår­lig all­menn­til­stand, lys­sky­het, fe­ber, slapp­het og trett­hets­fø­lel­se.

Kan gi smer­ter i nak­ken el­ler ryg­gen. Smer­te­ne kan flyt­te seg ut i ar­mer el­ler bein.

An­sikts­lam­mel­se er en av de van­ligs­te ma­ni­festa­sjo­ne­ne av nevro­bor­re­liose. I sjeld­ne til­fel­ler opp­står det lam­mel­ser i øye­musk­ler og ar­mer og bein.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.