Fors­ker på kur mot bor­re­liose

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

273 (10)

299 (11) 261 (14) En un­der­sø­kel­se fra 2010 langs Ag­der-kys­ten vis­te at ge­ne­relt var ca. 25 % av voks­ne flått og nym­fer in­fi­sert med bor­re­lia. 0,2 - 0,3 pro­mil­le med Tbe-vi­rus. 263 (7)

FOTO: TORMOD FLEM VEGGE

På Sørlandet syke­hus fors­ker det­te team­et på be­hand­ling og nerve­ska­der etter flått­bitt. Fra venst­re: Sil­je An­dre­as­sen, nevro­psy­ko­log, Elis­beth Lind­land, over­lege i ra­dio­lo­gi, og An­ne Ma­rit Sol­heim, lege i spe­sia­li­se­ring på nev­ro­lo­gisk av­de­ling. Nå har de tre del­vis per­mi­sjon for å fors­ke på pa­si­en­ter som har fått flått­ska­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.