Det er ikke uvan­lig at dis­se sym­pt

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

FORSKERTEAM

Et forskerteam på Sørlandet syke­hus er nå i full gang med et forsk­nings­pro­sjekt med fo­kus på nevro­bor­re­liose. Pro­sjek­tet er en del av en stør­re sat­sing na­sjo­nal, med fo­kus på sam­me type pro­ble­ma­tikk, kalt «Borr­sci».

– Alle pa­si­en­ter som blant an­net får dia­gno­sen nevro­bor­re­liose på Sørlandet syke­hus får til­bud om å bli i pro­sjek­tet vårt, for­tel­ler Sil­je An­dre­as­sen.

Hun er nevro­psy­ko­log ved Sørlandet syke­hus. Sam­men med kol­le­ge­ne An­ne Ma­rit Sol­heim, som er nev­ro­log, og Eli­sa­beth Lind­land, som er over­lege i ra­dio­lo­gi, skal de tre fors­ke på nerve­ska­der og fin­ne den mest op­ti­ma­le be­hand­lings­me­to­den for nevro­bor­re­liose.

Fædre­lands­ven­nen skrev om sa­ken i fjor. I 2020 skal pro­sjek­tet re­sul­te­re i tre dok­tor­grads­av­hand­lin­ger – etter fem års ar­beid.

TETT OPPFØLGING

Pa­si­en­te­ne får oppfølging gjen­nom ett år, fra syk­doms­for­lø­pet star­ter.

Det skal blant an­net un­der­sø­kes om en to ukers anti­bio­tika­kur har like god ef­fekt som en som va­rer i seks uker.

– Kan­skje det ikke er noen for­skjell på ku­re­ne i det hele tatt, po­eng­te­rer An­ne Ma­rit Sol­heim, som to­talt skal hen­te inn 250 pa­si­en­ter fra en rek­ke syke­hus i hele Nor­ge.

Hun skal job­be med nes­ten dob­belt så man­ge pa­si­en­ter som sine to kol­le­ger, som har som mål å un­der­sø­ke 130 pa­si­en­ter.

Ra­dio­lo­gen skal blant an­net jak­te på struk­tur­for­skjel­ler i hjer­ner ved å mrskan­ne hjer­ne­ne til pa­si­en­te­ne. Even­tu­el­le funn skal kob­les til så­kal­te nevro­psy­ko­lo­gis­ke tes­ter, der opp­merk­som­het, hu­kom­mel­se og lig­nen­de tes­tes av nevro­psy­ko­lo­gen.

ANTIBIOTIKA MED RASK VIRK­NING

Sam­me dag som Kir­sti Sol­stad Karl­sen fikk sin dia­gno­se, ble hun kon­tak­tet av fors­ker­ne.

– De tok en ny rygg­margs­prø­ve og blod­prø­ver, og så be­gyn­te jeg på en anti­bio­ti- ka­kur som gikk over to uker. Etter de to uke­ne tok jeg noe som jeg ikke viss­te hva var, en­ten medi­sin el­ler place­bo, i for­bin­del­se med forsk­nings­pro­sjek­tet, for­tel­ler Karl­sen.

Iføl­ge nev­ro­log An­ne Ma­rit Sol­heim er ikke Karl­sens til­fel­le unikt.

– Hun had­de ut­strå­len­de smer­ter i det ene bei­net, så man trod­de det­te var isjias fra ryg­gen. Det er ikke uvan­lig at dis­se sym­pto­me­ne blir tol­ket som isjias­smer­ter el­ler and­re ting. Sånn sett er Kir­stis til­fel­le gans­ke ty­pisk, det kan ta litt tid før le­ge­ne skjøn­ner at det drei­er seg om mer enn isjias, for­kla­rer Sol­heim.

KUN­NE SOVE IGJEN

Ett og et halvt døgn etter at anti­bio­tika­ku­ren be­gyn­te å vir­ke i krop­pen, klar­te Karl­sen å sove gjen­nom nat­ta.

– Det had­de jeg ikke gjort på tre-fire uker. Det var nes­ten ikke til å tro, smi­ler 60-årin­gen.

FOTO: SHUTTERSTOCK/NTB SCANPIX

En hunn kan leg­ge 2-3000 egg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.