To­me­ne blir tol­ket som isjias­smer­ter.

Faedrelandsvennen - - FREDAG - TEKST: TORMOD FLEM VEGGE tormod.vegge@fvn.no

– Hvor­dan har det vært å bli di­rek­te in­volvert i det­te forsk­nings­pro­sjek­tet?

– Det har vært en helt utro­lig oppfølging. De har vært vel­dig be­hjel­pe­li­ge, og jeg har fått svar på alt jeg har lurt på.

– Fø­ler du at det be­tyr noe at du har vært med på pro­sjek­tet?

– Ja, jo fle­re som er med på et slikt pro­sjekt, jo mer vil fors­ker­ne kla­re å fin­ne ut. Der­med kan kan­skje syk­doms­til­fel­ler av den­ne ty­pen av­dek­kes på et tid­li­ge­re tids­punkt i fram­ti­da.

STO­RE FORSKJELLER

Sil­je An­dre­as­sen sier at det sto­re forskjeller når det gjel­der hvor syk man blir når man får nevro­bor­re­liose.

– Noen blir så syke at de blir inn­lagt på syke­hus, and­re er til­ba­ke på jobb etter kort tid. Noen har sym­pto­mer som hen­ger igjen en stund etter­på, mens and­re fø­ler seg helt bra etter anti­bio­tika­ku­ren, opp­ly­ser hun.

For Kir­sti Sol­stad Karl­sen sin del er det bare res­ter igjen etter in­fek­sjo­nen.

– Bor­re­liosen skal være ute av krop­pen nå. Men jeg har noe ned­satt før­lig­het yt­terst på venst­re fot, og har lett for å snub­le, sier Karl­sen.

– IKKE BLI HYSTERISKE

– Har du en opp­ford­ring til folk flest med tan­ke på flått?

– Sjekk dere selv og un­ge­ne etter at dere har vært i sko­gen! Og når dere går i sko­gen, så gå med sok­ke­ne uten­på buk­se­ne – for flåt­ten sit­ter nede i gres­set.

– Men folk må ikke bli hysteriske. All flått er jo ikke in­fi­sert. Av alle som blir bitt, blir bare noen få syke, un­der­stre­ker Karl­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.