Du kan bo len­ger hjem­me enn du tror

Faedrelandsvennen - - MENING - GRETE WATHNE, Fyl­kes­le­der for Pen­sjo­nist­for­bun­det Vest-ag­der

Pen­sjo­nist­for­bun­det kre­ver at bru­ker­ne in­volve­res i pro­ses­se­ne med valg av vel­ferds­tek­no­lo­gis­ke løs­nin­ger i din kom­mu­ne.

iNor­ge er det i dag 219 000 eld­re over 80 år. I 2030 vil an­tal­let øke til 320 000. I 1967 var det 3,9 yr­kes­ak­ti­ve bak hver pen­sjo­nist, i dag er det 2,1 yr­kes­ak­ti­ve per­soner bak hver pen­sjo­nist og i 2040 vil det stå 1,8 yr­kes­ak­ti­ve bak hver pen­sjo­nist. Det blir mind­re res­sur­ser å bru­ke på helse­tje­nes­ter per inn­byg­ger og fær­re per­soner til å ut­fø­re helse­tje­nes­te­ne. Det­te kre­ver nye og bed­re løs­nin­ger. Vi må med and­re ord ta stør­re an­svar for vår egen al­der­dom, i til­legg til at det blir stør­re be­hov for støtte fra fri­vil­lig sek­tor, på­rø­ren­de og so­sia­le nett­verk.

Forsk­ning vi­ser også at eld­re vi bo i eget hjem så len­ge som mu­lig – og at vel­ferds­tek­no­lo­gi støt­ter opp om det­te. Eld­re bru­ke­re av vel­ferds­tek­no­lo­gi sier selv at de har bed­re kon­takt med an­sat­te i hel­se- og om­sorgs­tje­nes­te­ne og at de blir tryg­ge­re, er mer ak­ti­ve og at de mest­rer hver­da­gen bed­re med gode tek­no­lo­gis­ke løs­nin­ger.

Vel­ferds­tek­no­lo­gi spil­ler en øken­de rol­le på alle om­rå­der og ni­vå­er i sam­fun­net. Pen­sjo­nist­for­bun­det er­fa­rer at det er et stort in­for­ma­sjons­be­hov knyt­tet til vel­ferds­tek­no­lo­gi. Der­for rei­ser vi rundt det gans­ke land for å in­for­me­re med­lem­mer i pen­sjo­nist­for­enin­ger og and­re om te­ma­et

Vel­ferds­tek­no­lo­gi kan bi­dra til trygg­het i hver­da­gen. Ut­ford­rin­ge­ne i helse­sek­to­ren hand­ler også om man­gel på so­si­al kon­takt og det å få nok inn­hold i hver­da­gen. Der­for er et av Pen­sjo­nist­for­bun­dets mål å fore­byg­ge en­som­het og øke den so­sia­le kon­tak­ten blant eld­re ved å ska­pe gode møte­plas­ser.

Pen­sjo­nist­for­bun­det i VestAg­der me­ner at for å få mu­lig­he­ten til å bo hjem­me så len­ge som mu­lig og lengre enn i dag må vi kre­ve stør­re sat­sing, bed­re in­for­ma­sjon og stør­re fo­kus på bru­ker­med­virk­ning med hen­syn til vel­ferds­tek­no­lo­gi.

Den tek­no­lo­gis­ke ut­vik­lin­gen går raskt og det er vans­ke­lig å føl­ge med. Der­for er det vik­tig at eldre­råd – og også pen­sjo­nist­for­enin­ger – blir holdt ori­en­tert og får gi inn­spill til kom­mu­nen. Det­te gjel­der både for vel­ferds­tek­no­lo­gi og and­re sa­ker som an­går oss eld­re.

Eldre­rå­det er vårt vik­tigs­te or­gan når det gjel­der bru­ker­med­virk­ning. Vi øns­ker at kom­mu­nen skal ta Eldre­rå­det med på råd tid­lig i be­slut­nings­pro­ses­ser.

En syke­hjems­plass kos­ter i gjen­nom­snitt en mil­lion kro­ner per år. Når kom­mu­nen vel­ger and­re løs­nin­ger enn syke­hjem, in­ne­bæ­rer det en form for spa­ring av pen­ger på sikt. Pen­sjo­nist­for­bun­det i Vest-ag­der er opp­tatt av at be­spa­rel­sen også må kom­me inn­byg­ger­ne til gode, ved for ek­sem­pel å bed­re hjemme­tje­nes­te­ne, en økt sat­sing på ak­ti­vi­tets­sen­ter for eld­re samt stør­re fo­kus på re­ha­bi­li­te­ring/fore­byg­ging og an­skaf­fel­se og opp­læ­ring av vel­ferds­tek­no­lo­gi for eld­re..

Har eld­re i vår kom­mu­ne til­gang til gode vel­ferds­tek­no­lo­gis­ke hjelpe­mid­ler som nye, mo­der­ne trygg­hets­alar­mer? Helse­mi­nis­te­ren har ny­lig på­pekt at alle over 75 år bør få et fore­byg­gen­de be­søk av kom­mu­nen. Hvor­dan er det i vår kom­mu­ne? Ved sli­ke be­søk kan en få kart­lagt be­hov for og mu­lig støtte til nød­ven­di­ge ut­bed­rin­ger i bo­li­gen, og også få tips til så­kalt ri­si­ko­ryd­ding i eget hjem. -I 2016 ryk­ket brann­ve­se­net ut til 3 138 bo­lig­bran­ner på lands­ba­sis. 42 pro­sent av dis­se var bran­ner på kom­fyr og de al­ler fles­te skjed­de på dag­tid hos eld­re. Kom­fyr­vakt er på­budt for alle nye bo­li­ger fra 2010.

Kan kom­mu­nen bi­dra med å mon­te­re kom­fyr­vakt i eld­re bo­li­ger etter hjemme­be­søk?

❞ Pen­sjo­nist­for­bun­det er­fa­rer at det er et stort in­for­ma­sjons­be­hov knyt­tet til vel­ferds­tek­no­lo­gi.

FOTO: NTB SCANPIX

Eld­re bru­ke­re av vel­ferds­tek­no­lo­gi sier selv at de har bed­re kon­takt med an­sat­te i hel­se- og om­sorgs­tje­nes­te­ne og at de blir tryg­ge­re, me­ner inn­sen­de­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.