Lo­ka­le mobbe­om­bud over hele lan­det

Faedrelandsvennen - - MENING - HANS FREDRIK GRØVAN, stor­tings­re­pre­sen­tant KRF

Den­ne uka stil­ler Stor­tin­get seg bak et KRF for­slag om å inn­føre lo­ka­le mobbe­om­bud over hele lan­det.

●● Det er et vik­tig skritt i fore­byg­gin­gen av mob­bing, og for at alle skal den hjelp og oppfølging de tren­ger når et mobbe­pro­blem opp­står. På tross av man­ge til­tak og kam­pan­jer de sis­te åre­ne vi­ser un­der­sø­kel­ser at an­tal­let ele­ver som opp­le­ver mob­bing er høyt. Hver enes­te dag er det barn som gru­er seg til å gå på sko­len. 40.000 – 60.000 barn og unge ut­set­tes for mob­bing ukent­lig. Halv­par­ten av dis­se mel­der ald­ri i fra. For man­ge er mob­bing for­bun­det med skyld og skam. Det er vans­ke­lig å snak­ke om, og man­ge er redd for at der­som en vel­ger å si i fra, for­ver­rer si­tua­sjo­nen seg. Alt for man­ge opp­le­ver en øde­lagt barn­dom på grunn av mob­bing, og bru­ker hele li­vet sitt til å be­ar­bei­de von­de opp­le­vel­ser fra skole­åre­ne. Der­for må det tas nye grep. KRF har len­ge ar­bei­det for at det skal inn­fø­res lo­ka­le mobbe­om­bud i hvert fyl­ke. Mobbe­om­bu­det skal være et lett til­gjen­ge­lig hjelpe­til­bud til ele­ver og for­eld­re. Det skal være en­kelt å ta kon­takt og få hjelp, vei­led­ning og råd. Dess­ver­re er det man­ge som opp­le­ver ikke å bli tatt på al­vor el­ler få den hjelp de be­hø­ver fra sko­le og skole­ei­er. Det er al­vor­lig. Fa­mi­lie­ne må slip­pe å føre en kamp mot sys­te­met i til­legg til de ut­ford­rin­ge­ne de al­le­re­de opp­le­ver. Her vil de lo­ka­le mobbe­om­bu­de­ne spil­le en nøk­kel­rol­le. Sam­ti­dig skal mobbe­om­bu­de­ne være en driv­kraft i det fore­byg­gen­de ar­bei­det mot mob­bing. De skal bi­dra til et sterkt fo­kus og et mål­ret­tet lo­kalt ar­beid for at in­gen barn skal opp­le­ve mob­bing. Om­bu­de­ne skal også være en res­surs til hjelp for læ­re­re og rek­to­rer i sli­ke sa­ker. Ikke minst skal de lo­ka­le mobbe­om­bu­de­ne være en streng vakt­bik­kje over­for sko­ler, kom­mu­ner og fyl­kes­menn. Selve ide­en kom fra en ung fyl­kes­po­li­ti­ker fra KRF, som selv had­de opp­levd mob­bing på krop­pen. KRF har len­ge ar­bei­det for det, og den­ne uken stil­te et sam­let Stor­ting seg bak for­sla­get. Mobbe­om­bu­de­ne skal sik­res en selv­sten­dig og uav­hen­gig rol­le, ha en sterk fag­kom­pe­tan­se og skal job­be med hele ut­dan­nings­lø­pet. Kam­pen mot mob­bing drei­er seg dy­pest sett om men­neske­verd og like­verd. Vi tren­ger en dyp mo­bi­li­se­ring av hold­nin­ger ba­sert på at vi har be­stemt oss for at vi ikke vil ha mob­bing i sko­len. Da må også for­eld­re og barn opp­le­ve at de blir tatt på al­vor og får den hjel­pen de tren­ger når mobbe­pro­ble­me­ne opp­står.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.