Syke­hus er ikke bu­tikk

Faedrelandsvennen - - MENING - MALI STEIRO TRONSMOEN, 1.kan­di­dat for Vest-ag­der SV

Ikke før er Flekkefjord syke­hus red­det før re­gje­rin­gen og Høy­res helse­mi­nis­ter Bent Høie ber Sørlandet syke­hus helse­fore­tak spa­re pen­ger – les ned­be­man­ne.

●● I lø­pet av de nes­te tre åre­ne skal det kut­tes 200 års­verk. De nes­te fem åre­ne etter det fore­slås det å kut­te yt­ter­li­ge­re 200 års­verk. Det er ikke re­gje­rin­gen selv, men sty­re­ne i helse­fore­ta­ke­ne som skal fore-

slå hvor det skal kut­tes. Re­gje­rin­gen sky­ver helse­by­rå­kra­te­ne foran seg. Slik slip­per de å stå for sine egne hand­lin­ger. Vi har al­le­re­de vært vit­ne til den utro­li­ge pro­ses­sen rundt Flekkefjord syke­hus og for­sø­ke­ne med å fjer­ne blant an­net akutt­funk­sjo­ner. His­to­ri­en kjen­ner vi: Syke­hu­set ble red­det i sis­te li­ten etter sto­re pro­tes­ter fra lo­kal­be­folk­ning, an­sat­te, til­lits­valg­te og po­li­ti­ke­re. Men kam­pen var lang. Nå skal vi ta kam­pen mot svek­kel­se av Sørlandet syke­hus. Hvor­dan vil pa­si­ent­til­bu­det ved syke­hu­se­ne i Aren­dal, Kris­tian­sand og Flekkefjord se ut etter inn­spa­rin­ge­ne? Hva med sik­ker­he­ten og over­be­last­nin­ger det­te kan føre til for både an­sat­te og pa­si­en­ter? Hen­sy­net til hel­se, liv og sik­ker­het for fol­ket må veie mye tyng­re enn å opp­rett­hol­de sty­ring av syke­hu­se­ne etter be­drifts­øko­no­mis­ke prin­sip­per. Syke­hu­se­ne bør sty­res av po­li­ti­ke­re som er valgt av fol­ket og der­med må stå an­svar­li­ge for sine valg. Det­te slip­per dess­ver­re ofte by­rå­kra­ter og styre­med­lem­mer som sit­ter i luk­ke­de styre­rom. SV vil er­stat­te be­drifts­ak­ti­ge helse­fore­tak med nor­mal of­fent­lig drift. Syke­hu­se­ne må være un­der­lagt de­mo­kra­tisk, folke­valgt kon­troll. Slik kan man unn­gå å sen­tra­li­se­re til få sto­re syke­hus, men hel­ler bru­ke hele lan­det. Trygg­het og hel­se skal ikke av­hen­ge hvor du bor! En god be­gyn­nel­se er der­for å av­skaf­fe hele helse­fore­taks­mo­del­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.