Kjæ­re ord­fø­rer – stopp i lo­vens navn, el­ler?

Dis­ku­sjon om Vågs­bygd sko­le og Åsa­ne sko­le har på­gått i man­ge år.

Faedrelandsvennen - - MENING - SVEIN-H KNUTSEN På veg­ne av opp­rør­te for­eld­re

Sko­le­ne er ad­mi­ni­stra­tivt slått sam­men, men in­gen struk­tu­rel­le end­rin­ger er gjort. Bar­na har i alle år gått til den sko­len som har vært nær­mest. Skole­vei­en til Åsa­ne er et pro­blem. Vei­en er om­talt gjen­nom man­ge år, den lig­ger in­ne i Ts-plan, men in­tet er gjort. Li­ke­vel så skal po­li­ti­ke­re nå tvin­ge gjen­nom flyt­ting av barn, til sto­re ad­vars­ler fra fore­sat­te, be­bo­ere, kom­mu­nen selv, in­ter­esse­or­ga­ni­sa­sjo­ner som Trygg Tra­fikk og også di­rek­te fra Po­li­ti­et. En­kel­te hev­der at vei­en ut­bed­res, men det er usik­kert når? Uan­sett, hva hjel­per det at en li­ten del av vei­en, den minst ut­sat­te, sik­res, når res­ten av vei­en ikke gjø­res noe med? MEN det er ikke det som er spørs­må­let her.

Trygg Tra­fikk sier: Etter vår vur­de­ring kan vi ikke se for oss at nevn­te strek­ning kan la seg gjø­re tra­fikk­sik­ker for barn ned i 5-6 års al­der.

Po­li­ti­et, kom­mer med føl­gen­de kla­re an­be­fa­ling; Med bak­grunn i den be­gren­se­de stan­dar­den på vei­net­tet mel­lom de to sko­le­ne, bør Kris­tian­sand kom­mu­ne som an­svar­lig vei­ei­er, ut­set­te sam­lo­ka­li­se­ring av sko­le­ne inn­til Bro­vei­en og Aug­lands­vei­en er fer­dig opp­ar­bei­det i sin hel­het.

Hvor­dan kan da et nes­ten en­stem­mig Opp­vekst­sty­ret si at nevn­te vei an­ses å være til­strek­ke­lig godt sik­ret? På hvil­ket grunn­lag? Og når fikk Opp­vekst rol­len som Po­li­ti? På møte ble ut­ta­lel­ser fra bl.a. Po­li­ti mer el­ler mind­re «fnyst» bort. Opp­vekst sitt ved­tak be­tyr at nevn­te vei­er skal måt­te mer­be­las­tes be­ty­de­lig, al­le­re­de fra høs­ten, og da bla av barn ned i 5-6 års al­de­ren. Hva er hold­nin­gen til øv­ri­ge po­li­ti­ke­re? Står også Ord­fø­re­ren in­ne for en slik vur­de­ring? Hvis ja, så be­tyr det at kla­re an­be­fa­lin­ger fra Po­li­ti­et, på de­res eget fag­felt, ikke hen­syn­tas og di­rek­te over­prø­ves. Hvis så er til­fel­let, hvem vil da Ord­fø­re­ren at by­ens bor­ge­re skal lyt­te til? Når ikke en­gang po­li­ti­ker­ne, og selv ikke Ord­fø­re­ren lyt­ter til Po­li­ti­et, hvor­for skal da by­ens bor­ge­re lyt­te til lo­vens lan­ge arm?

❞ Hvor­dan kan da et nes­ten en­stem­mig Opp­vekst­sty­ret si at nevn­te vei an­ses å være til­strek­ke­lig godt sik­ret?

Re­gje­rin­gen med Høy­re i spis­sen flag­get tid­li­ge­re i år Bar­nas trans­port­plan – «Bar­nas sik­ker­het må stå i høy­se­tet når man plan­leg­ger nye vei­er.» Hva me­nes med det­te? Er det kun prat etter­som vi i år skri­ver valg? Ele­gant over­ses kla­re an­be­fa­lin­ger i kon­kre­te sa­ker, selv fra Po­li­ti. Hva blir det da igjen av lov­na­de­ne? Vi må til­rette­leg­ge før iverk­set­tel­se. Vi an­tar det sam­me gjel­der kom­mu­nen? Til­sva­ren­de gjel­der å lyt­te til kjerne­kom­pe­tan­sen. Fle­re har snudd i den­ne sa­ken, det er ikke for sent.

FOTO: ARKIV

Skal ikke bar­nas sik­ker­het være i høy­se­tet, spør inn­sen­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.