ANDAKTEN Je­sus, hva øns­ker han av oss, egent­lig?

Faedrelandsvennen - - NÆRT - RU­NAR FOSS SJÅSTAD

Je­sus var opp­tatt av å la den gode si­den i sine di­sip­ler få vin­ne frem gjen­nom sine liv og sin tro. Og det er det­te han fort­satt øns­ker av oss også i år 2017. For­di det er den gode si­den i oss men­nes­ker som gjør li­vet godt å leve, både for oss selv og vår nes­te. Els­ke din nes­te som deg selv, er Jesu bud. Så en­kelt, men dog også så vans­ke­lig. Men Gud har sendt sin Ånd til jor­den, og han vil hjel­pe oss til å leve det li­vet han har kalt oss til.

For Pe­ter og co had­de det mes­te gått i svart. For­tvi­lel­se, og håp­løs­het råd­de fun­da­men­tet i liv­e­ne de­res, fra de sto­re til de små ting opp­lev­des som svar­tes­te nat­ta. De fikk ikke fisk en gang. Les. Joh.21. Og da er det fa­bel­ak­tig at Je­sus kom og lys­te opp de mør­ke liv­e­ne de­res igjen. Og noe som er det al­ler vak­res­te i bi­bel­for­tel­lin­gen fra Joh.20, var at Je­sus ikke møt­te dem med for­døm­mel­se, skyld og an­kla­ger, han pek­te ikke på de­res svak­he­ter, men den opp­stand­ne Je­sus møt­te dem med en ube­tin­get kjær­lig­het og til­gi­vel­se. Det er bare en slik kjær­lig­het som vil bære fruk­ter som vil vare. Det er bare god­het som gjør en va­rig og dypt­gri­pen­de for­skjell i oss men­nes­ker. Det er bare å bli møtt med god­het som gjør at and­re også vil leve ut sin gode side.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.