– So­lid uten å im­po­ne­re

I Jerv-lei­ren er man redd for at man selv har øde­lagt for litt av trøk­ket rundt lør­da­gens stor­kamp.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: STEF­FEN STENERSEN stef­fen.stenersen@fvn.no

– Sei­e­ren i går gjør det let­te­re å stå opp i dag. Men jeg tror ikke den be­tyr så mye på lør­dag.

Det er en Ar­ne Sand­stø i godt hu­mør som tar seg god tid med Fædre­lands­ven­nen etter endt økt på kunst­gres­set på Fe­vik.

Det er da­gen etter cup­sei­e­ren over Bry­ne, en av få sei­ere den­ne se­son­gen. For selv om det er sol og varmt slik de li­ker det i Grim­stad, har re­sul­ta­te­ne så langt ikke stått i stil til som­mer­væ­ret som nå pre­ger lands­de­len.

For det som var spådd å bli et topp­opp­gjør mel­lom de to sto­re la­ge­ne på Sørlandet, har i ste­det blitt kam­pen mel­lom topp og bunn. Jerv står fort­satt uten sei­er.

– TROR START ER TRYG­GE

– Jeg tror nok at vi har øde­lagt for litt av det trøk­ket rundt kam­pen. Det had­de helt sik­kert kom­met mer folk om vi had­de vært i nær­he­ten. Men re­sul­ta­te­ne våre har vært for sva­ke, sier Sand­stø.

Seks po­eng fra de ni førs­te kam­pe­ne be­tyr 13 po­eng opp til Start, som kom­mer fra to for­sme­de­li­ge tap, nå sist mot Fløy i cu­pen. Uten at Sand­stø tror det be­tyr vel­dig mye for stor­kam­pen lør­dag.

– Det kom­mer litt an på hva man gjør. Hvis man drar med seg mis­nøy­en, og det bare blir sure try­ner, så kan det ha en inn­virk­ning. Men jeg tror Start er så pass tryg­ge på det de gjør, og de er så pass so­li­de, sier Sand­stø.

Han har sett de al­ler fles­te av Starts kam­per den­ne se­son­gen.

– UTEN å IM­PO­NE­RE

– De er so­li­de. De lø­per og job­ber. De er vans­ke­lig å ska­pe mye på. Men det har vært uten å im­po­ne­re, men det har vært so­lid. Det har vært på det jev­ne hele ti­den. De im­po­ner­te meg borte mot Glimt, sier Sand­stø, om kam­pen da Start ufor­tjent tap­te 3–2.

– Så dere er ikke skremt av Start?

– Vi blir ikke skremt av noen. Selv om vi ikke har klart å av­gjø­re kam­pen, har vi vært bra spille­mes­sig. Re­sul­tat­mes­sig alt­for dår­lig. Men styr­ken i la­get vårt er at vi fort­satt har tro­en, sier Sand­stø.

Han har sam­men med spil­ler­ne re­flek­tert over hva som har gått galt de førs­te ni kam­pe­ne.

– Vi har vært for dår­li­ge in­ne i beg­ge 16-me­ter­ne. Det gir oss noe å job­be med. Mye av det and­re har vært bra. I det sis­te har vi valgt å in­volve­re spil­ler­ne mer. Da blir de litt auto­ma­tisk mer an­svar­lig­gjort. Det er vik­tig å bru­ke spil­ler­grup­pa, for det er de som kjen­ner mest på det­te, sier Sand­stø.

– STO­RE I KJEFTEN ER VI ENNÅ

– Det er vik­tig at vi er dønn ær­li­ge på hva som er bra, og hva som er dår­lig. Så er det vik­tig at man ikke gra­ver seg ned, sier Jerv-sje­fen.

En Jerv-gjeng som var op­ti­mis- tis­ke før se­song­start, og som var helt kla­re på at de skul­le kjem­pe i top­pen og ut­ford­re Start. Kap­tein Glenn An­der­sen er klar på at man var stor i kjeften.

– Sto­re i kjeften er vi ennå. Vi har det i kjeften helt til vi må de­men­te­re det til slutt. Vi har bare tapt tre kam­per, men vi må være ær­li­ge og si at det har vært en fryk­te­lig dår­lig se­song­start.

Lør­dag spil­ler tro­lig An­der­sen midt­stop­per sam­men med Nils Pet­ter An­der­sen. Jerv mang­ler nøk­kel­spil­le­ren Michael Ogung­ba­ro som er ute med ska­de. Jan Jen­sen kom inn og had­de et po­si­tivt inn­hopp mot Bry­ne i cu­pen. Ikke bli over­ras­ket om han spil­ler mot Start.

I en «hat­kamp» hvor stem­nin­gen på inn­gan­gen er litt dem­pet:

– Det er litt re­du­sert. Det skul­le være en topp­kamp, så er det hel­ler topp mot bunn. Men vi har alt å vin­ne, de har alt å tape. Det er vi som er un­der­dogs, sier Glenn An­der­sen.

FOTO: STEF­FEN STENERSEN

Jerv-tre­ner Ar­ne Sand­stø og Glenn An­der­sen etter endt tre­nings­økt Kris­ti him­mel­farts­dag. Lør­dag jak­ter de sin førs­te sei­er – i året førs­te du­ell med Start.

FOTO: STEF­FEN STENERSEN

Glenn An­der­sen og res­ten av Jerv-gjen­gen kos­te seg med ei ro­lig økt i sol­skin­net, to da­ger før al­vo­ret mot Start.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.