«Pin­lig, flaut og yd­my­ken­de, Start»

Faedrelandsvennen - - SPORT -

PÅL W. JØRGENSEN

Dahlum fikk vist at han fort­satt er en me­get god og ta­lent­full fot­ball­spil­ler, mens Tor­je Wich­ne pla­get Starts høyre­side gang på gang. Må­le­ne til Dahlum og Erlend Skage­stad var i til­legg prakt­ful­le.

●● I mot­set­ning til midt­bane­spil­ler­ne på mot­stan­der­la­get, løp i til­legg Fløy-spil­ler­ne til kram­pen tok dem. De holdt nes­ten hele kam­pen.

●● Det gjor­de ikke Jens Kris­ti­an Skog­mo, som mis­tet ho­det og på­dro seg et tå­pe­lig rødt kort da han vip­pet bal­len i an­sik­tet på Wich­ne, etter først å ha felt ham.

●● Ikke før Start sat­te inn Erlend Seg­berg og Ni­els Vort­ho­ren, som beg­ge gikk i kri­gen, ble di­vi­sjons­for­skjel­len og kva­li­tets­for­skjel­len merk­bar. Men da var det al­le­re­de for sent.

●● Kam­pen kan sam­men­lik­nes med den Start had­de i Vennesla for to år si­den – da Vind­bjart fei­de Start av ba­nen. Re­sul­ta­tet er ikke like stygt, men det føy­er seg inn på topp­lis­ta over yd­my­ken­de og von­de ne­der­lag.

●● – Det­te fø­les fak­tisk enda ver­re. Jeg trod­de vi had­de lært, sa Start-di­rek­tør Even Brands­dal til meg etter kam­pen.

●● Nå gjel­der det for Start å slå til­ba­ke mot Jerv lør­dag. Hvis ikke kom­mer usik­ker­he­ten til å bre seg igjen – det er det sis­te den­ne klub­ben tren­ger nå.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.