Stø­res selv­mål

Kamp mot uver­di­ge for­hold i arbeidslivet er en av Jo­nas Gahr Stø­res kamp­sa­ker. Da er det pin­lig når det av­slø­res at han selv har in­ves­tert i pro­sjek­ter hvor an­sat­te må for­hol­de seg til «løs­ar­bei­der­kon­trak­ter».

Faedrelandsvennen - - LØRDAG -

Den­ne uka av­slør­te Dag­bla­det at Ap-le­der Jo­nas Gahr Stø­re har in­ves­tert i et bo­lig­pro­sjekt med en rek­ke ar­beids­for­hold uten ta­riff­av­ta­ler og med det som ka­rak­te­ri­se­res som løs­ar­bei­der­kon­trak­ter. Iføl­ge av­slø­rin­ge­ne bru­ker tre av åtte fir­ma­er på bygge­plas­sen be­man­nings­byrå. Seks av de åtte er ikke til­slut­tet noen sen­tral ta­riff­av­ta­le. I en­kel­te til­fel­ler mang­ler også be­drifts­in­ter­ne ta­riff­av­ta­ler som al­ter­na­tiv. Og i halv­par­ten av be­drif­te­ne står an­sat­te helt uten fag­for­ening i ryg­gen.

So­si­al dum­ping har ram­met vik­ti­ge de­ler av norsk ar­beids­liv.

Stø­res sel­skap Fern­stø had­de ba­re en ei­er­an­del på 3,26 pro­sent i det­te pro­sjek­tet. Og etter at sa­ken ble kjent, har Stø­re truk­ket seg ut. Like fullt er av­slø­rin­ge­ne ska­de­li­ge for Ap­le­de­ren. Han har gjort kamp mot kri­tikk­ver­di­ge for­hold i arbeidslivet til en av de frems­te kamp­sa­ke­ne for seg og sitt par­ti. Stø­re har blant fle­re and­re til­tak vars­let inn­stram­min­ger i be­man­nings­by­rå­enes virk­som­het. Og en ve­sent­lig del av lands­møte­ta­len hans hand­let om de sta­dig tøf­fe­re for­hol­de­ne for man­ge i norsk ar­beids­liv. Det sam­me gjor­de 1. mai-ta­len på Youngs­tor­get. I beg­ge sist­nevn­te til­fel­ler ble bygge­bran­sjen truk­ket fram som ek­sem­pel på et om­rå­de hvor mye må bli bed­re. Det er åpen­bart at Stø­re og Ap har gode po­en­ger i den­ne po­li­tik­ken. So­si­al dum­ping har ram­met vik­ti­ge de­ler av norsk ar­beids­liv. Kom­bi­na­sjo­nen av ar­beids­kraft fra and­re land som god­tar la­ve­re løn­nin­ger og et ster­ke­re press på pri­ser og and­re vik­ti­ge be­tin­gel­ser for de an­sat­te har gått hardt ut­over man­ge ar­beids­ta­ke­re. Ek­semp­le­ne har vært man­ge de sis­te åre­ne på sa­ker hvor an­sat­te job­ber un­der for­hold som ikke er norsk ar­beids­liv ver­dig.

Der­for bør det være et fel­les po­li­tisk an­svar å leg­ge ram­mer som sik­rer grunn­leg­gen­de ret­tig­he­ter for ar­beids­folk i al­le bran­sjer. Og der­for er det opp­sikts­vek­ken­de når en av de po­li­ti­ker­ne som har holdt den po­li­tis­ke fa­nen al­ler høy­est på det­te om­rå­det, selv har in­ves­tert i et pro­sjekt med kri­tikk­ver­di­ge for­hold.

Ap-le­der Jo­nas Gahr Stø­re un­der ta­len Oslo 1. mai hvor kamp for an­sat­tes ret­tig­he­ter var ett av te­ma­ene.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.