Ste­ins­par­ke­ring i ga­te­ne.

Nes­te år star­ter stor­stilt fjer­ning av gate­par­ke­rings­plas­ser i Kvad­ra­tu­ren, to­talt 440 i lø­pet av fem år.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: VEGARD DAMSGAARD vegard.damsgaard@fvn.no

EL­BI­LER BORT FRA GATA

Som tid­li­ge­re om­talt fore­slås ut­vi­det av­gifts­inn­kre­ving på kvel­der og lør­da­ger.

Av­gifts­ti­den fore­slås til klok­ka 08-20 på hver­da­ger og 08-17 på lør­da­ger. Det leg­ges opp til la­ve­re av­gift i pe­rio­den 17-20 på hver­da­ger.

Mak­si­mal­tid på av­gifts­plas­ser i city-de­len, vest for Fest­nings­gata, skal være én til to ti­mer.

I høst fore­slo Kris­tian­sand Par­ke­ring å av­vik­le gra­tis gate­par­ke­ring for el­bi­ler fra nytt­år, noe po­li­ti­ker­ne valg­te å ut­set­te til be­hand­ling av gate­bruks­pla­nen.

Nå hen­tes for­sla­get fram igjen. Men den­ne gang til­bys yt­ter­li­ge­re to tom­ter for gra­tis el­bil­par­ke­ring, i til­legg til Kil­den P-hus: Se­tes­dals­vei­en ved Gart­ner­løk­ka og ved ned­kjør­sel til gam­le KMV. Det­te blir en prøve­ord­ning for to år.

Be­grun­nel­sen er fort­satt at el­bi­le­ne opp­tar sen­tra­le plas­ser for and­re som har et ærend i Kvad­ra­tu­ren, og fø­rer til lete­kjø­ring i ga­te­ne.

– El­bi­ler tar like mye are­al som and­re bi­ler. Vi vil gjer­ne til­by gra­tis par­ke­ring, ikke ak­ku­rat midt i sen­trum, men i gå­av­stand til sen­tra­le ar­beids­plas­ser, sier pro­sjekt­le­de­ren.

Pa­ral­lelt på­går pro­sjek­tet Buss i sen­trum. En høy­ak­tu­ell tra­sé er en­veis­kjørt Dron­nin­gens gate for øst­gå­en­de bus­ser og bi­ler, mens Toll­bod­gata blir en­veis­kjørt for vest­gå­en­de.

Ad­mi­ni­stra­sjo­nen me­ner sam­ti­dig det er be­hov for en egen prin­sipplan for ga­te­ne i Pose­byen. Den­ne ut­ar­bei­des i sam­ar­beid med be­boer­ne og and­re ak­tø­rer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.