Hvor får du by­ens bil­ligs­te ute­pils?

Faedrelandsvennen - - NYHETER - MAGNUS NØD­LAND SKOGEDAL

Som­mer­en har for al­vor inn­tatt byen, og folk trek­ker til by­ens res­tau­ran­ter for å nyte sol og øl. Men hvor er det bil­ligst?

– Jeg sy­nes det er dyrt med ute­pils, i hvert fall som stu­dent, sier Li­ne Lan­ge­nes Bernt­sen.

Hun og ven­nin­nen Tone Stor­k­aas Ryn­tveit had­de hver sin halv­li­ter CB til 94 kro­ner hver.

– Jeg vur­der­te å be­stil­le en flaske­øl til en bil­li­ge­re pris, men det er ikke helt det sam­me. Det er greit at det kos­ter litt, men skal ikke være skam­dyrt, sier Tone.

Iføl­ge Li­ne er hun mest opp­tatt av hvor sola er når hun skal ha ute­pils.

– Vi går jo der hvor det er sol, men prø­ver å ten­ke litt på pris også. Det er en grunn til at vi sit­ter i byen og ikke på Fiske­bryg­ga, sier hun.

DYRT På BRYG­GA?

KRSBY har også i år sam­let inn ute­pils­pri­se­ne, og kan her gi deg fa­sit på hvor mye den kos­ter, og hva du får for pen­ge­ne.

Som Li­ne Lan­ge­nes Bernt­sen var in­ne på, hol­der res­tau­ran­te­ne på Fiske­bryg­ga et høy­ere nivå på øl­pri­sen enn i sen­trum, med en gjen­nom­snitts­pris på 95,8 kro­ner for en halv­li­ter.

Man­ge av ste­de­ne ser­ve­rer for­skjel­li­ge stør­rel­ser, men vi tok ut­gangs­punkt i stør­rel­sen det blir ser­vert mest av. I ho­ved­sak er det to ka­te­go­ri­er, 0,4 og 0,5 li­ter, men noen ste­der ser­ve­rer og 0,6.

FOTO: MAGNUS NØD­LAND SKOGEDAL

Li­ne Lan­ge­nes Bernt­sen (t.v.) og Tone Stor­k­aas Ryn­tveit kos­te seg på Her­lig Land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.