Tar høy­de for eks­trem­vær og tør­ke

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

●● En no­bel­pris­vin­ner i økonomi skal hjel­pe olje­fon­det til å møte klima­end­rin­ge­ne. – Det er to kjenne­tegn ved olje­fon­det. Vi er me­get lang­sik­ti­ge og vi er glo­ba­le, sier di­rek­tør Ole Chris­ti­an Bech-mo­en i fon­det til Af­ten­pos­ten. Det sto­re spørs­må­let fon­det stil­ler seg er om ri­si­ko­en for sli­ke klima­end­rin­ger skal inn­gå i vur­de­rin­ge­ne når fon­det skrur på knap­pe­ne i for­valt­nin­gen. – Det ser ut til å være lite forsk­ning på det­te. Der­for har vi lyst ut forsk­nings­pro­sjek­ter for å øke kunn­ska­pen om sam­men­hen­ge­ne mel­lom klima­end­rin­ger og vår for­valt­ning av pen­ger, sier Bech-mo­en. For å kun­ne møte klima­end­rin­ge­ne har olje­fon­det i in­ter­na­sjo­nal kon­kur­ran­se til­delt to forsk­nings­pro­sjek­ter til to frem­tre­den­de ame­ri­kans­ke øko­no­mer:

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.