Nord­menn vil bru­ke 50 mrd på som­mer­fe­rie

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

Nors­ke fa­mi­li­er plan­leg­ger å bru­ke over 21.000 kro­ner hver på som­mer­fe­rie i år, litt mer enn de gjor­de i fjor, vi­ser en un­der­sø­kel­se Nor­dea har fått ut­ført.

Til sam­men blir det snaut 50 mil­li­ar­der kro­ner.

– Etter at nord­menn kut­tet feriebudsjettet sitt med over ti pro­sent i fjor, øker vi årets for­bruk med nes­ten en tu­sen­lapp. Penge­bru­ken er imid­ler­tid fort­satt la­ve­re enn det vi så i åre­ne før 2016, sier for­bru­ker­øko­nom Elin Rei­tan i Nor­dea.

Undersøkelsen er ut­ført av me- nings­må­lings­in­sti­tut­tet Yougov. Den vi­ser at folk i Oslo plan­leg­ger å bru­ke mest, nær 25.000 kro­ner per hus­hold­ning. På Vest­lan­det lig­ger bud­sjet­tet på litt over 19.000 kro­ner.

– Jobb­sik­ker­het og for­vent­nin­ger til egen økonomi er sty­ren­de for penge­bru­ken, og det at fe­rie­for­bru­ket nå sti­ger igjen er et tegn på øken­de op­ti­mis­me, sier Rei­tan.

Over halv­par­ten av dem som svar­te på undersøkelsen, plan­leg­ger utenlandsferie. Rei­tan min­ner om at den sva­ke krone­kur­sen gjør det dyrere å rei­se til ut­lan­det enn for noen år si­den.

ILLUSTRASJONSFOTO: NTB SCANPIX

Nors­ke fa­mi­li­er vil bru­ke 21.000 kro­ner i snitt på som­mer­fe­rien.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.