Skatte­let­te, for hvem?

Faedrelandsvennen - - MENING - HENNING BLOMKVIST

Vi hø­rer sta­dig, og til det kjed­som­me­li­ge, at våre po­li­ti­ke­re de sis­te tre-fire åre­ne har gitt skatte­let­te til folk flest. I min en­fol­dig­het lu­rer jeg på hvem dis­se «folk flest» er?

●● Selv er jeg en gans­ke al­min­ne­lig pen­sjo­nist med en gans­ke al­min­ne­lig pen­sjon, som folk flest tror jeg. Nei, jeg til­hø­rer ikke «de rike pen­sjo­nis­te­ne». På tross av mine be­skjed­ne pen­sjons­ut­be­ta­lin­ger har jeg al­li­ke­vel hatt en pro­sent­vis skatte­øk­ning hvert enes­te år. I al­le fall de sis­te tre åre­ne.

Jeg er inn­for­stått med at de med la­vest pen­sjon er fri­tatt for skatt. At al­ders­pen­sjo­nis­ter med la­ves­te brutto­pen­sjon slip­per skatt, for­står jeg. Men da er mitt nes­te spørs­mål hvor­dan konge­ri­kets vel av­løn­ne­de og vel­fød­de stor­tings­po­li­ti­ke­re kan god­ta at de­res med­men­nes­ker, fle­re av de eld­re sli­te­re, av­spi­ses med en minste­pen­sjon på rundt 160 000 kro­ner per år. Det er ikke mye å leve for. Men fort­satt står et spørs­mål ube­svart: Hvem er dis­se «folk flest» som får skatte­let­te? Ja, unn­skyld at jeg spør …

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.