Han­sens åpne brev for­tje­ner by­styre­be­hand­ling

Faedrelandsvennen - - MENING - VIDAR KLEPPE, gruppe­le­der for De­mo­kra­te­ne i Kris­tian­sand

Hans Bjar­ne Han­sen på 99 år sier i et åpent brev til Kris­tian­sand kom­mu­ne som er pub­li­sert i Fædre­lands­ven­nen 23. mai at det had­de vært godt å få hvi­le og ikke be­hø­ve å stel­le for seg selv og sin ett år yng­re kone.

●● Han har to gan­ger søkt på syke­hjems­plass og fått av­slag.

Han­sen sier vi­de­re at han har mer­ket seg at Kris­tian­sand kom­mu­ne øns­ker at al­le eld­re skal bli bo­en­de hjem­me så len­ge som mu­lig og mot­ta nød­ven­dig hjelp der, men han og kona mang­ler nød­ven­dig til­syn av lege i sitt hjem.

Da kona Es­ter for noen må­ne­der si­den falt og på­drog seg brudd i både rygg og ribbein, kva­li­fi­ser­te hun til in­sti­tu­sjons­opp­hold. Men hun vil­le bli bo­en­de hjem­me med Hans Bjar­ne, som hun har vært gift med i 73 år.

Jeg me­ner at øns­ket til Hans Bjar­ne Han­sen om å få bed­re til­syn av lege i hjem­met - el­ler en eg­net syke­hjems­plass til han og kona, må kun­ne inn­vil­ges.

Der­for tar jeg den­ne vik­ti­ge sa­ken opp po­li­tisk i Kris­tian­sand by­sty­re ons­dag den 31. mai, gjen­nom en in­ter­pel­la­sjon til ord­fø­rer Ha­rald Fur­re, for her må det ryd­des opp!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.