Se­mi­na­ris­ter i Søg­ne

Faedrelandsvennen - - MENING - BJØRN HAA­LAND

Søg­nes po­li­ti­ke­re og an­sat­te vars­ler og krang­ler for skinn­ba­re li­vet.

●● I ste­det for å kom­me med ne­ven og be om unn­skyld­ning, drar man på se­mi­nar. Det­te er visst mye enk­le­re og ikke så far­lig. Sli­ke sam­lin­ger har vært holdt tre gan­ger i lø­pet av fire må­ne­der. Hol­der de sam­me tem­po, blir det 8-10 se­mi­na­rer før året er omme. Det­te blir etter hvert gans­ke kost­bart, men her er for­slag til be­spa­rel­se:

Be­nytt de gam­le bede- og skole­hu­se­ne i byg­da. De står der jo ba­re og råt­ner og flas­ser ma­ling til in­gen nyt­te. Jeg kom­mer i far­ten på seks sli­ke byg­nin­ger: Lia, Dal, La­stad, Orme­stad, Brun­vat­ne og Try.

Og bil­li­ge kurs­hol­de­re er det plen­ty av. Blås støv av oss gam­le og av­dan­ka skole­læ­re­re. Vi har lang er­fa­ring i å tak­le krangle­fan­ter og -fen­ter!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.