Det­te blir for dumt

Faedrelandsvennen - - KULTUR - GUNN-HILDE ERSTAD

POP Lin­kin Park

«One More Light» War­ner Bros.

For­vir­rin­gen er stor når man tryk­ker play på førs­te spor «No­body Can Sa­ve Me». Er det­te vir­ke­lig Lin­kin Park, el­ler har spo­ret blitt byt­tet ut med en låt fra en suk­ker­søt elek­tro­pop ar­tist? Si­den ban­det slo gjen­nom med det ag­gres­si­ve de­but­al­bu­met «Hy­brid Theory» i 2000 har ban­det hop­pet mel­lom sjang­re som ube­slutt­som­me hor­mo­nel­le ten­årin­ger - fra nu­me­tal til EDM og til­ba­ke til me­tal på for­ri­ge al­bum «The Hun­ting Par­ty». Over­gan­gen er der­for stor når de nå har hop­pet rett inn i ha­vet av mo­der­ne pop som de om­fan­ger med et stort mage­plask.

Det er helt greit å skif­te bei­te – nu­me­tal er ikke ak­ku­rat det hip­pes­te in­nen da­gens mu­sikk, men det­te hø­res ba­re mal­plas­sert ut. Me­lo­di­ene er mid­del­må­di­ge og mind­re fen­gen­de, ar­ran­ge­men­tet er uori­gi­na­le og alt er le­vert med to­talt fra­vær av inn­le­vel­se. Den enes­te lå­ten som hol­der et visst mål er «Good Good­bye», hvor gjeste­ar­tis­te­ne Pus­ha T og Stor­mzy red­der da­gen.

Lin­kin Park har selv kom­met med klar tale til fan­sen; “mo­ve the f*** on“fra Hy­brid Theory. Det er helt greit det, men da må de le­ve­re noe man fak­tisk kan hø­re på! Det­te blir for dumt – ikke kjeft på fan­sen for at dere har mis­tet gre­pet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.