10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

27. mai 2007

● Forsk­nings­rå­det de­ler ut 5,5 mil­li­ar­der ar­der kro­ner til forsk­ning år­lig. Ba­re 132 mill­lio­ner av dem gikk til Sør­lan­det i fjor. – I dag går næ­rings­li­vet i lands­de­len så det uler. Men et er i stor grad gårs­da­gens pro­duk­ter og gårs­da­gens pro­ses­ser man ba­se­rer seg på. Rik­tig­nok med d vik­ti­ge for­bed­rin­ger. Men det­te går ne­pep­pe i leng­den. Der­for må næ­rings­li­vet sat­se mer på bane­bry­ten­de for­bed­rin­ger. r. Po­ten­sia­let lig­ger der. Etter man­ge års inn­sats nn­sats er en­de­lig Nor­ges Forsk­nings­råd re­pre­sen­pre­sen­tert på Sør­lan­det ved dr. philos Ha­rald d Svei­er. Han me­ner at det ikke er tvil om at sør­len­din­ge­len­din­ge­ne har vært alt for små­låt­ne i for­hold till å for­tel­le om­ver­de­nen om alt det nye og krea­ti­ve e som skjer i lands­de­len.

FÆDRE­LANDS­VEN­NEN 27. MAI 1992

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.