Nåde

Faedrelandsvennen - - NÆRT - RUNAR FOSS SJÅSTAD

Ukens tema kan opp­sum­me­res med et ord, og det or­det er nåde! Og nåde om­hand­ler all­tid å kun­ne be­gyn­ne på nytt med blan­ke ark og nye farge­stif­ter til.

Jesu di­sip­ler møt­te på den opp­stand­ne Je­sus fle­re gan­ger. Og i opp­stan­del­sens lys gikk det fra mør­ke til lys, fra håp­løs­het til håp. Di­sip­le­ne fikk igjen fisk da de fisket, de satt seg ned å sam­tal­te med Je­sus, fra de små til de sto­re tin­ge­ne i li­vet ble igjen fylt opp med nytt håp og frem­tids­tro for liv og evig­het. Les. Joh.20-21.

Det å få møte den opp­stand­ne Je­sus gang etter gang slik de førs­te di­sip­le­ne fikk, gav dem der­for også mot og styr­ke i møte med for­føl­gel­se og død. Det var in­gen lett vei som møt­te på dem i frem­ti­den. Og li­vet er ikke lett for noen av oss på den­ne jor­den, men vi må ald­ri mis­te mo­tet. Selv ikke døden er noe å fryk­te len­ger. «Han sto opp, hans ven­ner fryk­tet jor­dens mør­ke, dø­dens natt. Han sto opp da tro­en svik­tet, da de trod­de seg for­latt. Fylt av mis­mot var vi al­le til han del­te vin og brød. Kris­tus le­ver, vi skal leve, det er døden som er død!» God helg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.