Quizen

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hvil­ken ame­ri­kansk for­fat­ter­in­ne har vært på New York Ti­mes best­sel­ger­lis­te i 390 uker på rad?

2. Hva er ”lek­ty­re”?

3. Hvil­ken by er sete for Bor­gar­ting?

4. Hvem skrev dik­tet ”Nord­man­nen”, som be­gyn­ner slik: Millom bak­kar og berg ut med ha­vet?

5. Hvil­ken svømme­stil be­nyt­tes i førs­te etap­pe når man svøm­mer en med­ley­s­ta­fett?

6. Hvil­ket øre skar van Gogh av seg, når det på hans selv­por­trett vi­ser at han har ban­da­sje på det høy­re øret?

7. Hva er det fosse­gri­men kan lære folk, i føl­ge even­ty­re­ne?

8. Hvil­ket bær he­ter jord­gubb på svensk?

9. Hvil­ket euro­pe­isk land stod i 2016 for den størs­te inn­vand­rer­grup­pen i Nor­ge?

10. Hvem sin grav er Pe­ters­kir­ken i Ro­ma byg­get over?

Pe­ter Apos­te­len 10. Po­len 9. Jord­bær 8. fele spil­le Å 7. speil­vendt) er selv­por­tret­tet så speil­bil­de eget sitt malte han( venst­re Det 6. Rygg­svøm­ming 5. Aa­sen Ivar 4. Oslo 3. Lese­stoff 2. Ste­el Da­ni­el­le 1.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.