Folk har ikke tid til å ha sto­re bå­ter len­ger.

Båt­for­hand­ler­ne på Sør­lan­det tar knapt inn sto­re bå­ter len­ger. – De blir ikke solgt. Folk har så mye å gjø­re at de ikke har tid til å ha sto­re bå­ter, sier An­ders Top­land, le­der av Grim­stad Båd­sen­ter, en av fle­re ut­stil­le­re på årets båt­mes­se i Kris­tian­sand

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: MARIE N. KALVEHAGEN marie.kalvehagen@fvn.no

– Folk har så mye å gjø­re for ti­den. De vil gjer­ne ha både hyt­te, bo­bil, båt, og rei­se til sy­den. Man har ikke tid til å ha sto­re bå­ter len­ger, sier An­ders Top­land, le­der av Grim­stad Båd­sen­ter.

Grim­stad Båd­sen­ter er le­ve­ran­dø­ren med flest bå­ter plas­sert i gjeste­hav­na un­der årets båt­mes­se i Kris­tian­sand. Av nær­me­re 40 bå­ter, er fler­tal­let en så­kalt day­crui­ser.

– Vi tar nes­ten ikke inn sto­re bå­ter len­ger, for de blir ikke solgt. Vi sel­ger mest day­crui­se­re. De er kun rundt 21 fot, men gir deg mu­lig­he­ten til både over­nat­ting og fart, sier Top­land vi­de­re.

EN RØFFERE STIL

Grim­stad Båd­sen­ter er en av Sør­lan­dets le­den­de båt­le­ve­ran­dø­rer, og ei­er av både Kris­tian­sand- og Aren­dal Båd­sen­ter.

– Hvil­ken type day­crui­ser som er mest po­pu­lær va­rie­rer fra by til by, men vi ser at den nors­ke bå­ten Ibi­za er i sla­get. Den tra­di­sjo­nel­le bå­ten Ya­ma­rin går det også fort­satt man­ge av, sier Top­land.

Far­ge­ne på de uli­ke day­crui­ser­ne går igjen, med mye ma­rine­blått, hvitt og bei­ge. Pri­se­ne va­rie­rer i ho­ved­sak mel­lom 350.000 og 650.000 kro­ner.

– Folk øns­ker fort­satt at bå­te­ne skal se fine ut, men de vil gjer­ne ha litt røffere stil. Bå­te­ne har der­for kraf­ti­ge­re fen­der­lis­ter, og mer kan­te­te de­sign, sier han vi­de­re.

Selv om bå­te­ne er mind­re enn før, er day­crui­ser­ne fort­satt ut­styrt med både senge­plas­ser, storm­kjøk­ken og toa­lett med egen tank.

– Du kan kjø­re langt med dis­se. Jeg skal blant an­net kjø­re til Ibi­za med en day­crui­ser i som­mer. Jeg slår et slag for mind­re bå­ter, sier båt­for­hand­le­ren.

– BARE FOR TITTEN

De fles­te bå­te­ne på årets mes­se kos­ter mel­lom 100.000 kro­ner og et par mil­lio­ner. Man­ge har tatt tu­ren kun for titten.

– Jeg er her bare for å kik­ke. Jeg får ikke kjø­pe noe stør­re båt enn den vi al­le­re­de har, sier As­bjørn Tallak­sen fra Kris­tian­sand.

Tid­li­ge­re had­de Tallak­sen en båt på 29 fot.

– Ko­na fant ut at vi had­de blitt for gam­le for den sto­re bå­ten, så nå har vi trap­pet ned til en mind­re. Du skjøn­ner, ko­na er re­de­ren og jeg er kap­tei­nen, sier han vi­de­re.

Sør­len­din­gen har vært glad i båt hele li­vet.

– Min ene beste­far var yr­kes­fis­ker i Rande­sund, og han and­re var styre­mann på seil­sku­te un­der and­re ver­dens­krig. Jeg har likt å være på sjø­en hele mitt liv, sier Tallak­sen.

FOR UNGENE

Det er Ki­wa­nis Club Kris­tian­sand som står bak båt­mes­sa. For 18. gang har den hu­ma­ni­tæ­re or­ga­ni­sa­sjo­nen lagt bak seg en hek­tisk helg.

– I år er det rundt 100 nye og 10 bruk­te bå­ter plas­sert i hav­na, sier Tom Nord­by fra Ki­wa­nis Kris­tian­sand.

Han reg­net med at rundt 15.000 vil­le kom­me inn­om i lø­pet av hel­gen.

Båt­mes­sa byr på ma­ri­ti­me opp­le­vel­ser for hele fa­mi­li­en. I gjeste­hav­na kun­ne barn få kjø­re Elias­bå­ten, hop­pe i hopp­slott og lage bar­ke­båt.

– Ki­wa­nis mot­to er barn først og fremst. Så her er det mas­se kjekt for bar­na å fin­ne på, sier Nord­by.

Og over­skud­det fra båt­mes­sa går til barn og unge.

– Ut­s­til­ler­ne be­ta­ler for å stil­le ut. Det er ho­ved­sa­ke­lig slik vi får pen­ge­ne, si­den mes­sa el­lers er gra­tis, sier han vi­de­re.

FÆRRE GJESTER

Båt­mes­sa had­de i fjor nær­me­re 20.000 gjester.

– Det var mind­re folk i år enn tid­li­ge­re. Vi had­de nok ikke væ­ret helt med oss. Lør­dag var det nes­ten for varmt, og søn­dag reg­net det, sier Nord­by.

– Vi er li­ke­vel godt for­nøyd. Jeg reg­ner med at vi vil sit­te igjen med et over­skudd på over 200.000 kro­ner.

FOTO: JACOB BUCHARD

– Den nors­ke bå­ten Ibi­za er i sla­get, sier An­ders Top­land, le­der av Grim­stad Båd­sen­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.