Vind­kraft­gi­gan­te­ne bru­ker mil­lio­ner på å smø­re kom­mu­ne­ne

Na­tur­vern­for­bun­det i Vest-ag­der me­ner det lig­ner på kor­rup­sjon.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: ODD-INGE RØNNING ULEBERG odd.inge.uleberg@fvn.no

– Kan man kjø­pe po­li­tis­ke ved­tak i Nor­ge, spør Pe­der Jo­han Pe­der­sen, le­der i Vest-ag­der Na­tur­vern­for­bun­det.

– Å på­stå at det­te er kor­rup­sjons­lik­nen­de, er rent vas fra Nor­ges Na­tur­vern­for­bund, sier ord­fø­rer Leiv Rygg i Byg­land.

– Tvert i mot, sier Pe­der­sen. Han snak­ker om «en stor skan­da­le» og vi­ser til at po­li­ti­ker­ne i kom­mu­ne etter kom­mu­ne går fra nei til ja til vind­møl­ler når nye øko­no­mis­ke til­bud fra vind­kraft­sel­ska­pe­ne kom­mer på bor­det.

SKISKYTTERARENA

Som ek­sem­pel trek­ker han fram et av Sør­lan­dets al­ler størs­te pro­sjek­ter. I Sir­dal vil Ton­stad Vind­park AS byg­ge ut 30-60 vind­møl­ler og 200 mega­watt på et over 20 kvad­rat­kilo­me­ter stort fjell­om­rå­de.

Sa­ken kom til kom­mune­sty­ret i 2013. Råd­man­nen fore­slo å si nei. Noen få da­ger før den po­li­tis­ke be­hand­lin­gen la Ton­stad Vindkraft AS, da eid av Hav­gul Clean Energy (i dag ei­es sel­ska­pet av et fransk stor­kon­sern), et nytt til­bud på bor­det.

I ut­byg­gings­kon­trak­ten lo­ves det inn­til seks mil­lio­ner kro­ner til ski­skyt­ter­an­legg på Fe­ed og det skal bru­kes inn­til 15 mil­lio­ner kro­ner på et reise­livs­sen­ter med fo­kus på ener­gi. Sam­let er av­ta­len på 24 mil­lio­ner kro­ner.

– Selv­sagt øns­ker vi et po­si­tivt for­hold til lo­kal­sam­fun­net. Der­for vil vi gi til­ba­ke noe for de ulem­per vi på­fø­rer, men det­te har ikke noe med å kjø­pe seg inn­fly­tel­se, sier styre­le­der Emil Thor­kild­sen i Ton­stad Vind­park AS til Fædre­lands­ven­nen

LAG OG FORENINGER

Det fin­nes fle­re ek­semp­ler fra Sør­lan­det på at vind­kraft­verk har av­talt med kom­mu­ne­ne som skal huse dem – før kom­mu­ne­ne skul­le gi sitt ja- el­ler nei-råd inn til Oslo, der Nor­ges vass­drag- og energi­di­rek­to­rat og i sis­te in­stans Olje- og energi­de­par­te­men­tet av­gjør kon­se­sjon:

I Bir­ke­nes ble det først nei fra kom­mu­nen. Så gikk det et drøyt år. Da sa kom­mune­sty­ret ja. I ut­byg­gings­kon­trak­ten lo­ver E.ON Vind å byg­ge varme­stue med kiosk og smø­rer­krok på Top­lands­heia ski­sen­ter pluss fle­re mil­lio­ner til tra­fikk­sik­rings­til­tak. Grunn­ei­er­ne til kraft­ver­ket har skre­vet un­der av­ta­le med ord­fø­re­ren om å gi 225.000 i året i støt- te til lag og foreninger i Bir­ke­nes.

– Jeg me­ner det er inn­ly­sen­de at kom­mu­nen må sik­re seg noe til­ba­ke ved en så stor ut­byg­ging, sier ord­fø­rer An­ders Chris­ti­an­sen.

IKKE TIL VINDMOTSTANDERE

I Byg­land til­byr Ho­vatn Aust Vindkraft AS kom­mu­nen kilo­me­ter­vis med vei­er, fib­er­an­legg og et vind­kraft­fond på 4000 kro­ner pr. mega­watt vindkraft som byg­ges ut. Fon­det skal gå til pro­sjek­ter i lo­kal­sam­fun­net, med ett vik­tig unn­tak:

«Det kan ikke til­de­les mid­ler til pro­sjek­ter som har som hen­sikt, di­rek­te el­ler in­di­rek­te, å mot­ar­bei­de etab­le­ring av vind­kraft­an­legg ge­ne­relt el­ler mot­ar­bei­de Ho­vatn Aust Vind­kraft­verk spe­si­elt.»

– Det vir­ker som po­li­tis­ke ved­tak kan kjø­pes – bare pris­til­bu­det er godt nok. Jeg tror ikke noen be­ri­ker seg per­son­lig, men vind­kraft­sel­ska­pe­ne kom­mer med til­bud så gode at kom­mune­sty­re­ne pres­ses til å si ja til ut­byg­ging. Det­te er ja-ved­tak som se­ne­re vei­er tungt i den en­de­li­ge be­hand­lin­gen na­sjo­nalt, me­ner Pe­der­sen i Na­tur­vern­for­bun­det.

– Det­te ska­per mis­til­lit til po­li­tikk. Det er en fare for de­mo­kra­ti­et, sier Pe­der­sen, som nå har in­ne klage­sak i kon­troll­ut­vall­get i Sir­dal og om nød­ven­dig går hele vei­en til Si­vil­om­buds­man­nen.

SPØRS­MÅL I STORTINGET

Spørs­mål til olje- og energi­mi­nis­te­ren i Stortinget har ikke ført fram. SVS Snor­re Va­len spur­te om både Bir­ke­nes og Sir­dal-sa­ken i fe­bru­ar. Va­len de­ler Na­tur­vern­for­bun­dets kri­tikk.

Olje- og energi­mi­nis­ter Ter­je Sø­vik­nes svar­te at han for­står at kom­mu­ne­ne vil ha noe igjen for at na­tur­om­rå­der går tapt til vindkraft, og at sli­ke av­ta­ler er hen­sikts­mes­si­ge, for­ut­satt at de er lov­li­ge.

– Det er dra­ma­tisk at na­sjo­na­le myn­dig­he­ter bare vas­ker hen­de­ne. Vi skul­le hatt det­te mye bed­re lov­re­gu­lert, slik til­fel­let er for vann­kraf­ten, sier Pe­der­sen.

– VÅR PLIKT

Ord­fø­rer­ne Leiv Rygg i Byg­land, An­ders Chris­ti­an­sen i Bir­ke­nes og Thor Jør­gen Tjør­hom i Sir­dal er enig i be­ho­vet for re­gu­le­ring. Nors­ke kom­mu­ner har len­ge øns­ket at verts­kom­mu­ner for vind-

kraft kan bli be­hand­let mer likt med vann­kraft­kom­mu­ner.

Men, me­ner ord­fø­rer­ne, så len­ge det ikke er na­tur-res­surs­skatt og na­sjo­na­le for­skrif­ter rundt det­te på plass, er det en selv­føl­ge at kom­mu­ne­ne kan inn­gå egne av­ta­ler.

– Det­te har ikke noe å gjø­re med å sel­ge po­li­tis­ke ved­tak. Der- imot har vi som er lo­kal­po­li­ti­ke­re en plikt til å sik­re lo­kal­sam­fun­net noe til­ba­ke når lo­kal­sam­fun­net av­står na­tur­res­sur­ser til ut­byg­ging, sier Rygg.

OVERGITT

Åse­ral kom­mu­ne sa for et par år si­den nei til 50 vind­møl­ler i fjell­hei­men, da po­li­ti­ker­ne men­te de fikk for lite igjen av ut­byg­ger. De grei­de alt­så ikke å sel­ge seg dyrt nok.

I Far­sund, hvor Sør­lan­dets størs­te vind­kraft­verk i drift lig­ger, var ald­ri ut­byg­gings­av­ta­le tema.

– Vi god­kjen­te re­gu­le­rings­plan og det var ald­ri i våre tan­ker å ten­ke på noe ut­over ei­en­doms­skatt. Man tar ikke be­talt for å si ja til en re­gu­le­rings­plan. I etter­tid ble jeg rett og slett overgitt da jeg så hvor­dan and­re kom­mu­ner tenk­te, sier tek­nisk sjef Just Qua­le til Fædre­lands­ven­nen.

FOTO: TORE-ANDRÉ BAARDSEN

Vind­kraft­ver­ket på Lis­ta, det størs­te i drift på Sør­lan­det. Far­sund krev­de ald­ri an­net enn ei­en­doms­skatt for det­te. And­re kom­mu­ner mot­tar ti­talls mil­lio­ner kro­ner fra vind­kraft­ut­byg­ger­ne.

FOTO: NICOLAI GAUSTAD OLSEN

I Sir­dal for­plik­ter vind­kraft­ut­byg­ger­ne seg til å rus­te opp ski­skyt­ter­an­leg­get på Fe­ed.

FOTO: ODD-INGE ULEBERG

Pe­der Jo­han Pe­der­sen i Na­tur­vern­for­bun­det er svært kri­tisk til ut­byg­gings­av­ta­le­ne mel­lom kom­mu­ner og vind­kraft­ut­byg­ge­re.

FOTO: BLOKHUS, JOSTEIN

Ski­lø­per­ne i Top­lands­heia kan gle­de seg over varme­stue med kiosk og smøre­krok når E.ON Vind byg­ger ut.

Thor Jør­gen Tjør­hom, Sir­dal

An­ders Chris­ti­an­sen, Bir­ke­nes

Leiv Rygg, Byg­land

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.