Vil gjø­re gata helt bil­fri

Dis­se by­plan­leg­ger­ne me­ner at kun bus­ser skal kun­ne kjø­re i Vest­re Strand­gate i frem­ti­den.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE -

– Vi har nå en unik mu­lig­het til å styr­ke Vest­re Strand­gate som en at­trak­tiv gate og bou­le­vard for fot­gjen­ge­re og kol­lek­tiv­tra­fikk. Det­te er den førs­te gata folk ser når de kom­mer til Kris­tian­sand, sier by­plan­leg­ger Are Kris­ti­an­sen fra WSP Nor­ge.

Sta­tens veg­ve­sen har hatt for­slag til ny havne­gate og Vest­re Strand­gate ute på hø­ring, og WSP har le­vert sitt inn­spill.

De nye ga­te­ne skal gi bed­re kår for buss og myke tra­fi­kan­ter. Vei- ve­se­net har es­ti­mert pri­sen til 265 mil­lio­ner kro­ner.

BI­LER TIL HAVNE­GATA

– Når man bru­ker så mye pen­ger, bør man få mer ut­tel­ling i Vest­re Strand­gate, me­ner Ma­ria Stein­stø, som har il­lust­rert WSPS for­slag.

De sy­nes in­ten­sjo­nen er strå­len­de, men at løs­nin­gen kan bli at­skil­lig bed­re.

Grun­nen er at gata for­blir en tra­fikk­ma­skin med seks felt pluss midt­ra­batt på det bre­des­te, in­klu­dert busstopp på beg­ge si­der.

– De bin­der for mye are­al til mo­to­ri­sert trans­port og for lite til fot­gjen­ge­re. Kon­se­kven­sen er at man frem­de­les må ha lys­kryss og at Vest­re Strand­gate for­blir en bar­rie­re mel­lom byen og sjø­en. I ste­det vil vi flyt­te all bil­tra­fik­ken over til Havne­gata, sier Are Kris­ti­an­sen.

De­res for­slag skil­ler seg fra vei­ve­se­nets på en rek­ke punk­ter:

Kun bus­ser får kjø­re opp og ned Vest­re Strand­gate – ett felt i hver ret­ning. Øns­ke­lig å ikke ha egne busstopp, men at buss gjør ras­ke stopp i gata, slik det gjø­res i en del stør­re byer.

Til­gjen­ge­lig­het til par­ke­rings­hu­se­ne i byen sik­res ved at bi­ler fra Havne­gata kan krys­se over Vest­re Strand­gate.

Vest­re Strand­gate blir fri for lys­kryss. Bi­ler som krys­ser over har vike­plikt for bus­ser og fot­gjen­ge­re.

Det etab­le­res fot­gjen­ger­over­gan­ger i alle kryss, da gata ald­ri er bre­de­re enn to kjøre­felt her.

Det til­la­tes at et be­skje­dent an­tall bi­ler de­ler felt med bus­sen for å kom­me til og fra Quad­rum ( jern­bane­tom­ta), og fra Tor­dens­kjolds gate og Kris­ti­an IVS gate i ret­ning Gart­ner­løk­ka.

– MER URBAN OG ÅPEN

– I rush er det opp­til 80 bus­ser i ti­men i Vest­re Strand­gate, som i frem­ti­den øker til 160. Det­te er li­ke­vel lite målt mot de 2000 bi­le­ne per time som pas­se­rer i dag, frem­hol­der by- og trans­port­plan­leg­ger Are Kris­ti­an­sen.

WSP me­ner de­res for­slag gir et enk­le­re og mer over­sikt­lig tra­fikk­bil­de, og god flyt for både bus- ser, bi­ler, syk­len­de og gå­en­de.

– Byen er av­hen­gig av god til­gjen­ge­lig­het, både med buss og bil. Det er også vik­tig å sik­re god til­gang til par­ke­rings­hu­se­ne mel­lom Vest­re Strand­gate. I vei­ve­se­nets for­slag må bi­le­ne kjø­re Havne­gata helt ut for­bi Havne­kvar­ta­let, der­et­ter snu opp Vest­re Strand­gate og inn i p-hu­se­ne, til­føy­er han.

Bre­de for­tau gir nye mu­lig­he­ter for ka­fe­er, be­plant­ning, mø- ble­ring og by­liv i gata. Det fore­lig­gen­de for­sla­get er for lite vi­sjo­nært, etter de­res syn.

– Vi sy­nes ikke vei­ve­se­nets for­slag re­pre­sen­te­rer et nytt by­ut­vik­lings­grep, noe som in­spi­rer­te oss. Vi vil gjø­re Vest­re Strand­gate litt mer urban og åpen, og mer at­trak­tiv for både han­dels­dri­ven­de og be­sø­ken­de, sier Jill Ak­sel­sen, re­gion­di­rek­tør i WSP Nor­ge.

Pet­ter Be­ne­stad er nest­le­der i by- og miljø­ut­val­get. Da de ved­tok

å leg­ge pla­nen ut på hø­ring, var Ven­st­re-re­pre­sen­tan­ten sam­men med Miljø­par­ti­et De Grøn­ne sterkt kri­tisk til for­sla­get. Han om­fav­ner WSPS inn­spill: – Hen­sik­ten min var nett­opp å få stør­re frem­kom­me­lig­het for buss, mer at­trak­tiv gate for gå­en­de og bed­re til­gjen­ge­lig­het til par­ke­rings­hu­se­ne – i til­legg til en by­for­skjøn­nel­se, sier Be­ne­stad til Fædre­lands­ven­nen.

Han for­ut­set­ter at både vei­ve- sen og kom­mune­ad­mi­ni­stra­sjon vur­de­rer for­sla­get se­riøst, for­di bar­rie­ren mel­lom sen­trum og sjø­en re­du­se­res.

FOTO: VEGARD DAMSGAARD

Ma­ria Stein­stø (t.v.), Jill Ak­sel­sen og Are Kris­ti­an­sen fra WSP Nor­ge me­ner Vest­re Strand­gate frem­står som en ren tra­fikk­ma­skin, her sett fra krys­set ved Gyl­den­lø­ves gate. Lo­kal­kon­to­ret til det in­ter­na­sjo­na­le råd­giv­nings­sel­ska­pet, som bl. a. job­ber med byutvikling og kol­lek­tiv­trans­port, hol­der til i Havne­kvar­ta­let like ved.

FOTO: WSP NOR­GE

Slik blir krys­set Vest­re Strand­gate og Gyl­den­lø­ves gate i WSPS for­slag. Det blir kun to kjøre­felt for buss, lys­re­gu­le­ring er fjer­net og for­tau­ene kraf­tig ut­vi­det.

ILLUSTRASJON: WSP NOR­GE

Slik ser WSP for seg at bil­tra­fik­ken (blått) føl­ger Havne­gata, men krys­ser Vest­re Strand­gate for å kom­me til p-hu­se­ne. Buss er mar­kert med grønt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.