Med et spiss­par som ikke fun­ge­rer spø­ker det for Start­opp­rykk. Pål W. Jør­gen­sen, sports­le­der

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - PÅL W. JØR­GEN­SEN SPORTS­LE­DER paal.joer­gen­sen@fvn.no 905 14 446

Start inn­tok en fore­lø­pig ta­bell­topp da Jerv ble beise­ret 3-2 i en ny mid­dels kamp av de gule og svar­te. Nok en gang ble vin­ge­ne Da­ni­el Aase og Es­pen Børuf­sen av­gjø­ren­de for tre nye Start-po­eng. Åtte av Starts 12 sis­te mål i 1. di­vi­son har de to en­ten vært nest sist, el­ler sist på.

●● Det er su­pert at Starts kant­spil­le­re fun­ge­rer. Sam­ti­dig er det be­kym­rings­fullt at det er Aase og Børuf­sen som drar det tyngs­te of­fen­si­vet las­set når Start har et sys­tem og spille­måte som gir plass til to spis­ser.

●● Ser en i mål­pro­to­kol­len kan både Ni­els Vort­ho­ren og Den­nis An­twi være bruk­bart for­nøyd med se­song­star­ten så langt. Men ser en bak re­sul­ta­te­ne har Start etter min me­ning et spiss­par som har fun­gert for dårlig. ●● De ska­per for lite i åpent spill, de ska­per for lite ved å kom­bi­ne­re sam­men, og de ska­per for lite på egen­hånd.

●● En klubb som Start bør ha et spiss­par som sprud­ler på nivå to i Nor­ge om de skal ta mål av seg å spil­le – og hev­de seg – i elite­se­ri­en nes­te år. Det er de langt unna å ha. ●● Slik si­tua­sjo­nen er nå vir­ker det som klub­ben er av­hen­gig av Børuf­sens kraft, Aa­ses magi og en dose flaks for å vin­ne over mot­stan­der­ne i 1. di­vi­sjon. Det hol­der ikke i leng­den. Det ser an­ta­ke­lig også Steinar Pe­der­sen.

●● Han kom i vans­ke­lig­he­ter da Lars-jør­gen Salvesen og Las­se Si­gurdsen ble ska­det før se­son­gen var skik­ke­lig i gang. Da­ny N`gues­san som skul­le være er­stat­ter fikk vist seg frem med sco­ring i de­bu­ten, men for­svant med lår­ska­de noen da­ger se­ne­re. Både N`gues­san og Si­gurdsen er snart til­ba­ke, men jeg usik­ker på om noen av dem kan gå inn og løse Starts spiss­pro­blem umid­del­bart.

●● Og med et spiss­par som ikke fun­ge­rer spø­ker det for Start­opp­rykk. Hvor len­ge kan Start leve på gode død­bal­ler og kant­spil­le­re som le­ve­rer va­re­ne? Hva er løs­nin­ge­ne? ●● 17-årin­gen To­bias Chris­ten­sen har vært en åpen­ba­ring så langt i år, og bør få en ny sjan­se i første­el­le­ve­ren igjen snart – helst i to­spann med An­twi, som kan­skje er den spil­le­ren som best kan nyte godt av ung­gut­tens spille­for­stå­el­se, tek­nikk og pas­nings­fot. Sam­ti­dig er ikke det å sky­ve pres­set over på Starts dia­mant en va­rig løs­ning hel­ler.

●● Når som­mer­en kom­mer bør klub­ben gjø­re det de kan for å hen­te minst en spiss et par klas­ser bed­re enn det de inne­har per i dag, om pen­ge­ne er der.

●● For det blir kan­skje et spørs­mål igjen snart? Pen­ger? Er Start på vei mot en ny øko­no­misk smell på grunn av tap­te pub­li­kums­inn­tek­ter? 16. mai-kamp og Jerv på hjemme­bane er al­le­re­de unna­gjort. Gjen­nom­snit­tet er lave 3720.

4948 mot Jerv hjem­me var skuf­fen­de lite oppmøte. Men at Start-jerv ikke en­ga­sjer­te mer er kan­skje for­ståe­lig sett i et stort bil­de. Den la­bre in­ter­es­sen hand­ler selv­føl­ge­lig om noen tun­ge år på rad for flagg­ski­pet Start, det hand­ler også om at Jerv har un­der­pres­tert i år.

På are­na­en ble det kla­get på alt fra lør­dags­kamp, man­ge barne­lag på cup i Dan­mark og alt­for fint vær.

Det fin­nes all­tid noe å skyl­de på.

Får vi et Start-lag som pres­te­rer i elite­se­ri­en, som fak­tisk er for­vent­nin­ge­ne til de fles­te fot­ball­in­ter­es­ser­te sør­len­din­ger, kom­mer folk til­ba­ke på kamp.

Det må Start og en del av den har­de kjer­nen som støt­ter la­get ta inn­over seg. Jeg sy­nes det er for man­ge som mel­der om et frisk­meldt Start. Di­rek­tør Even Øgrey Brands­dal skrev se­nest for to uker si­den at «Start har vært gjen­nom en gru­som trend og har klart å snu det» i so­sia­le medi­er. Min me­ning er at den­ne klub­ben ikke har lyk­kes før de, i til­legg til sta­bil øko­no­mi, har et lag som kla­rer å hev­de seg på øvre halv­del i elite­se­ri­en. Det er de gans­ke langt unna å gjø­re ak­ku­rat nå.

FOTO: NTB SCANPIX

Da­ni­el Aase kun­ne fei­re for sco­ring mot Jerv, her sam­men med Den­nis An­twi og Si­mon Larsen.

FOTO: NTB SCANPIX

Es­pen Børuf­sen sig­ner­te Starts tred­je sco­ring.

FOTO: NTB SCANPIX

Ni­els Vort­ho­ren, om­sko­lert midt­bane­spil­ler, i sam­ta­ler med Steinar Pe­der­sen un­der­veis i kam­pen mot Jerv.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.