Rente­ni­vå­ets skygge­side

Til­fel­let Sil­ver Pen­sjons­for­sik­ring an­skue­lig­gjør det his­to­risk lave rente­ni­vå­ets bak­side.

Faedrelandsvennen - - MANDAG -

Sist fre­dag brak­te Da­gens Næ­rings­liv en ar­tik­kel med over­skrif­ten «Sil­ver mang­ler 1,5 mrd.» Sil­ver Pen­sjons­for­sik­ring AS, hvis for­ret­nings­idé er å for­val­te fri­po­li­ser, er satt un­der of­fent­lig ad­mi­ni­stra­sjon. I prak­sis in­ne­bæ­rer det langt på vei en kon­kurs­be­hand­ling, og Sil­ver er det førs­te livs­for­sik­rings­sel­skap som noen gang er satt un­der of­fent­lig ad­mi­ni­stra­sjon i Nor­ge.

Pen­sjon er ut­satt inn­tekt og føl­ge­lig spa­ring, om det nå skjer i regi av det of­fent­li­ge, en ar­beids­gi­ver el­ler den en­kel­te.

En fri­po­li­se re­pre­sen­te­rer pen­sjons­ret­tig­he­ter fra et av­slut­tet ar­beids­for­hold, alt­så tje­neste­pen­sjon fra en tid­li­ge­re jobb som «står på vent» og kom­mer til ut­be­ta­ling ved pen­sjons­al­der. Sam­funns­øko­no­misk sett er det en ofte un­der­vur­dert stør­rel­se; to­talt skal det fin­nes fri­po­li­ser med en sam­let ver­di på bort­imot 200 mil­li­ar­der kro­ner.

Pro­ble­met er rente­ni­vå­et. Pen­sjon er ut­satt inn­tekt og føl­ge­lig spa­ring, om det nå skjer i regi av det of­fent­li­ge, ar­beids­gi­ver el­ler den en­kel­te. Fri­po­li­se­ne inne­hol­der ofte en ga­ran­tert, år­lig mi­ni­mum­av­kast­ning som er av­talt før rente­ni­vå­et falt til da­gens his­to­ris­ke lav­mål. Og det er den­ne fel­len Sil­ver Pen­sjons­for­sik­ring har gått i. Sel­ska­pet kla­rer ikke å for­val­te ka­pi­ta­len bak 20.000 fri­po­li­ser på en slik måte at den ga­ran­ter­te av­kast­nin­gen opp­nås. Hva som nå skjer med kun­de­ne, er uklart. Men fra og med mars i år har kun­der som har be­gynt å få ut­be­ta­lin­ger, fått be­lø­pet hal­vert.

Å gjø­re ka­pi­tal eks­tremt bil­lig, som Ves­tens sen­tral­ban­ker har gjort, er ment å skul­le leg­ge til ret­te for in­ves­te­rin­ger som i nes­te om­gang skal gi opp­sving i øko­no­mi­en. Ut­vil­somt en god in­ten­sjon. Men me­dal­jen har en bak­side. Her hjem­me ser vi hva rente­ni­vå­et gjør med bo­lig­pri­se­ne, og til­fel­let Sil­ver an­skue­lig­gjør ef­fek­ten på spa­ring. I pri­vat sek­tor er de gam­le ytel­ses­pen­sjo­ne­ne his­to­rie; ren­te- og av­kast­nings­ri­si­ko­en er lagt over på ar­beids­ta­ger­ne i form av inn­skudds­pen­sjon.

På lang sikt er det av­gjø­ren­de for sam­funns­øko­no­mi­ens sunn­hets­til­stand at folk spa­rer. Da­gens rente­nivå leg­ger ikke til ret­te for det.

Pen­sjons­opp­tje­ning er spa­ring. Da er da­gens rente­nivå et pro­blem.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.