Krop­pen har blitt et sym­bol på vel­lyk­ket­het.

Kris­tian­san­de­re sy­nes det er trist at fle­re tyr til nar­ko­ti­ka for å få den per­fek­te sommerkroppen.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: MARIE N. KALVEHAGEN marie.kalvehagen@fvn.no

– Det er vel­dig dumt. Det fin­nes jo så man­ge and­re må­ter å kom­me i form på, sier In­ti Gal­le­gos fra KRS Beast.

Lør­dag skrev Fædre­lands­ven­nen at 30 med­lem­mer i de sto­re tre­ning­s­kje­de­ne i Kris­tian­sand er tatt for do­ping.

– Det­te er van­li­ge menn fra alle sam­funns­lag. De bru­ker do­ping som en snar­vei til å få sommerkroppen 2017, for­tal­te Hå­kon Store­sund, le­der av nar­ko­tika­av­snit­tet ved Kris­tian­sand po­liti­sta­sjon.

– MYE DÅRLIG MILJØ

KRS Beast er en grup­pe ung­dom­mer som tre­ner spor­ten Ca­list­he­nics – en sport der du bru­ker egen kropps­vekt for å tre­ne styr­ke og mo­to­ris­ke fer­dig­he­ter. Grup­pen har de sis­te åre­ne for­søkt å byg­ge opp et sunt tre­nings­mil­jø for ung­dom, uten dop.

– Det er eks­tremt mye press blant de unge i dag. De øns­ker å bli størst på kor­test mu­lig tid. Det hand­ler nok også mye om miljø. Jeg tror det fin­nes mye dårlig miljø på fle­re av de sto­re tre­ning­s­kje­de­ne, sier Ho­ang.

Med­lem­me­ne av KRS Beast me­ner selv­til­li­ten blir bed­re uten dop.

– Tar man den ti­den det fak­tisk tar å byg­ge musk­ler, så får man så mye mer selv­til­lit enn hvis man juk­ser, sier Jos­hua.

BLIR SETT NED På

Lars Ot­to John­sen tre­ner på et sen­ter i Søg­ne. Han har hørt at det er mye nar­ko­ti­ka på tre­nings­sent­re­ne i Kris­tian­sand, men har ald­ri sett det på sitt eget.

– Jeg har trent len­ge, men har ald­ri sett det selv. Det hand­ler nok en del om miljø, og dop er ikke en del av mitt miljø, sier han. Han fort­set­ter:

– Jeg vet at det er mye av det i Kris­tian­sand, men det blir ge­ne­relt sett ned på å bru­ke nar­ko­ti­ka for å byg­ge krop­pen, sier John­sen vi­de­re.

Ven­nin­nen, Mi­mi Fid­je, er enig, men tror det hand­ler om mer enn å se fin ut.

– Jeg tror at det ofte hand­ler om and­re, dy­pe­re pro­ble­mer, men kropps­press er er stor del av det, sier hun.

STATUSSYMBOL

En per­son som ikke do­per seg har et te­st­os­teron­nivå på 6 til 14. Ana­ly­ser i Kris­tian­sand har vist et nivå på opp­til 500.

Dag­lig le­der i Anti­do­ping Nor­ge, An­ders Sol­heim, for­tel­ler at det er svært al­vor­lig å ha dis­se stof­fe­ne i krop­pen.

– Stof­fe­ne er ofte il­le­galt pro­du­sert un­der uhy­gie­nis­ke for­hold. Det hen­der ofte at folk ikke vet hva de put­ter i krop­pen, sier han.

Men­ne­ne som ble på­gre­pet i ak­sjo­nen i Kris­tian­sand er alle mel­lom 19 og 43 år.

– Det er ut­ford­ren­de at det er en del unge tar ana­bo­le ste­roi­der og vekst­hor­mo­ner for å end­re ut­se­en­de. Man kan se det i lys av krop­pen for fle­re har blitt et sym­bol på «vel­lyk­ket­het», sier Sol­heim vi­de­re.

På spørs­mål om fore­byg­gen­de til­tak for unge, sva­rer Sol­heim:

– Det er vik­tig at sko­le­ne fo­ku­se­rer på det, og at tre­nings­sent­re­ne tar an­svar for et sunt tre­nings­mil­jø. Helse­tje­nes­ten må også være år­våk­ne, og kart­leg­ge år­sa­ke­ne, sier han.

FOTO: JACOB JOHANNES BUCHARD

På by­stran­da i Kris­tian­sand tre­ner or­ga­ni­sa­sjo­nen KRS Beast spor­ten Ca­list­he­nics.

JACOB JOHANNES BUCHARD FOTO:

Fra Ven­st­re: Lars Ot­to John­sen, Ama­lie Jo­hann­es­se og Mi­mi Fid­je.

FOTO: JACOB JOHANNES BUCHARD

In­ti Gal­le­gos og Ho­ang fra KRS Beast.

Fædre­lands­ven­nen lør­dag 27. mai.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.