To barn in­volvert i bade­ulyk­ker

Faedrelandsvennen - - NYHETER - EIRIN M. FID­JE

Med kort mel­lom­rom ble to små gut­ter ska­det i to se­pa­ra­te bade­ulyk­ker i Dyre­par­ken lør­dag etter­mid­dag.

To barn ble lør­dag etter­mid­dag frak­tet til Sør­lan­det syke­hus for be­hand­ling etter at de ble ska­det i to uli­ke bade­ulyk­ker i par­kens bade­an­legg. De skal beg­ge ha kom­met un­der vann i bade­ulyk­ke­ne.

Bar­na var ved be­visst­het da de ble frak­tet til syke­hu­set med am­bu­lan­se og luft­am­bu­lan­se.

Sør­lan­det syke­hus opp­ly­ser at en fem år gam­mel gutt ble mo­de­rat ska­det etter ulyk­ken. En fire år gam­mel gutt ble inn- lagt med krampe­an­fall, og ble let­te­re ska­det.

Iføl­ge kon­sern­di­rek­tør i Dyre­par­ken, Per Arn­stein Aamot var den fire år gam­le gut­ten i bas­sen­get som kal­les «Døn­nin­gen». Det er et bølge­bas­seng, og bøl­ge­ne var på da ulyk­ken skjed­de. Han skal ha vært sam­men med voks­ne fa­mi­lie­med­lem­mer, som raskt fikk hjul­pet ham i land.

Den and­re gut­ten var i bas­sen­get «La­gu­nen», et an­net in­nen­dørs bas­seng like ved si­den av.

I lø­pet av de sju åre­ne Bade­lan­det har hatt åpent har de ikke opp­levd noen ulyk­ker så tett, opp­ly­ser Kon­sern­di­rek­tør i Dyre­par­ken, Per Arn­stein Aamot.

FOTO: FVN-TIPSER

Her tar helse­per­so­nell seg av den ene gut­ten som ble ska­det i en bade­ulyk­ke i Dyre­par­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.