For­vil­let seg inn i gå­gata

Faedrelandsvennen - - NYHETER - MARIE N. KALVEHAGEN, LENA RUSTAN FIDJESTAD

To elg for­vil­let seg i for­mid­dag inn i gå­gata i Grim­stad lør­dag. Beg­ge ble skutt av vilt­nemn­da.

– El­ge­ne hop­pet fra hage til hage i sen­trum. Det var skik­ke­lig kjekt å se, litt av et syn, sier Linn Kris­ti­ne Hau­gen.

Hau­gen var den førs­te som ob­ser­ver­te el­ge­ne, og fikk stop­pet en brann­bil som til­fel­dig­vis kjør­te for­bi. Iføl­ge hen­ne var det brann­ve­se­net som ring­te vilt­nemn­da.

Etter el­ge­ne had­de hop­pet seg fer­dig, la de seg til ro i en hage ved St­or­gata 50.

– Vi fikk inn en mel­ding da de ble ob­ser­vert klok­ka 09.10 i dag mor­ges, før de kom seg inn i ha­gen. Dy­re­ne be­gyn­te å bli stres­set da det ble mer lyd og ak­ti­vi­tet rundt dem, sier ope­ra­sjons­le­der ved Ag­der po­li­ti­et, John Rep­stad.

El­ge­ne skal iføl­ge po­li­ti­et ikke ha for­år­sa­ket pro­ble­mer, men det ble li­ke­vel be­slut­tet å av­li­ve dem.

– Vi vur­der­te om vi skul­le flyt­te dem til Dømme­s­moen, men da måt­te de tatt seg over E 18. I dag er det mye folk og bi­ler ute, så det kun­ne blitt skum­melt. Sik­ker­het til folk vei­er tyngst, sier Rep­stad vi­de­re.

– Po­liti­vur­de­rin­gen var vel­dig klok. Hvis vi had­de for­søkt å jage dem gjen­nom sen­trum, kun­ne de løpt ned både per­soner og bi­ler, sier Tom­my Ja­kob­sen i vilt­nemn­da.

FOTO: JENS REGENBOGEN

To elg for­vil­let seg tirs­dag inn i en hage i Grim­stad sen­trum.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.