– Ikke kor­rup­sjon, men be­ten­ke­lig

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Be­gre­pet «av­bø­ten­de til­tak» er en nøk­kel, me­ner pro­fes­sor eme­ri­tus i of­fent­lig rett, Jan Fridthjov Bernt i Bergen.

Som en av lan­dets frems­te eks­per­ter på for­valt­ning me­ner han at det som fore­går mel­lom kom­mu­ner og vind­kraft­ut­byg­ge­re er be­ten­ke­lig og grå­sone­ak­tig.

– Dis­se sa­ke­ne kan ikke be­skri­ves som kor­rup­sjon. Men noen av dem er kla­re brudd på grunn­leg­gen­de for­valt­nings­mes­si­ge reg­ler om krav om like­be­hand­ling, og for­bud mot å leg­ge vekt på uten­for­lig­gen­de hen­syn.

– En slik sam­men­blan­ding av re­gu­le­rings­mes­si­ge hen­syn og mot­ytel­ser til kom­mu­nen had­de ald­ri blitt to­le­rert i and­re ut­byg­gings­sa­ker, me­ner Bernt.

Han pe­ker på to retts­li­ge pro­blem­stil­lin­ger: Hvor mye skal kom­mu­nen kun­ne pres­se ut­byg­ger for for­de­ler? Og skal det kun­ne ak­sep­te­res at en ut­byg­ger skal kun­ne kjø­pe seg til­la­tel­se?

Bernt me­ner at her er det kla­re gren­ser både for hva kom­mu­nen kan kre­ve og hva den kan ta imot, og det hand­ler om hva som er «av­bø­ten­de til­tak».

– Det må være en klar, sak­lig sam­men­heng mel­lom til­la­tel­sen og de ytel­se­ne kom­mu­nen får fra ut­byg­ger. Gren­sen krys­ses når det blir snakk om kon­tant­ut­be­ta­lin­ger el­ler penge­be­løp til næ­rings­fond, el­ler til­bud om å fi­nan­siere til­tak som ikke har noen di­rek­te sam­men­heng med vind­kraft­ut­byg­gin­gen, sa Bernt da han lot seg in­ter­vjue om det­te i Af­ten­pos­ten i fjor.

❞ Dis­se sa­ke­ne kan ikke be­skri­ves som kor­rup­sjon. AN FRIDTHJOV BERNT,

pro­fes­sor i of­fent­lig rett

FOTO: NTB SCANPIX

Jan Fridthjov Bernt, me­ner det som skjer mel­lom kom­mu­ner og vind­kraft­sel­ska­per ikke vil­le blitt aks­pe­tert i and­re ut­byg­ging­sa­ker.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.