Rop­stad fore­slår nytt sys­tem

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Stor­tings­re­pre­sen­tant for AustAg­der og nest­le­der i KRF, Kjell Ingolf Rop­stad, me­ner det trengs langt bed­re na­sjo­na­le reg­ler for vind­kraft­pro­duk­sjon.

Han sy­nes det er et pa­ra­doks med svært uli­ke re­gel­ver­ket rundt vann­kraft-ut­byg­gin­ger og vind­kraft­ut­byg­gin­ger, slik det er nå.

Skatte­reg­le­ne rundt vann­kraft sik­rer verts­kom­mu­ne­ne be­ty­de­li­ge inn­tek­ter i form av na­tur­res­surs­skatt, kon­se­sjons­av­gif­ter og kon­se­sjons­kraft, samt ei­en­doms­skatt på ver­ker og bruk. For verts­kom­mu­ner for vindkraft er det i dag ikke et slikt re­gel­verk, unn­tatt for ei­en­doms­skatt.

Rop­stad sier det er for til­fel­dig når noen kom­mu­ner for­hand­ler fram gode av­ta­ler med vind­kraft­sel­ska­pe­ne og and­re ikke.

– Fryk­ten har vært at mer skatt på vindkraft, vil ut­kon­kur­re­re vind og der­for har ikke Stortinget vil­le gjø­re noe. Men vi tren­ger ikke øke be­last­nin­gen på vind­sel­ska­pe­ne. Vi kan i ste­det flyt­te mer av de na­sjo­na­le skat­te­ne fra vindkraft over til kom­mu­ne­ne. Da ryd­der vi opp i det som i dag er et gans­ke uover­sik­te­lig ter­reng med man­ge uli­ke av­ta­ler og grå­so­ner – uten å ram­me sat­sin­gen på vind, sier Rop­stad.

I 2013 fore­slo han en gjen­nom­gang, men ble ned­stemt i Stortinget..

❞ Vi kan i ste­det flyt­te mer av de na­sjo­na­le skat­te­ne fra vindkraft over til kom­mu­ne­ne.

KJELL INGOLF ROBSTAD,

stor­ting­spli­ti­ker, KRF

ARKIVFOTO: TONE SANDBERG

Kjell Ingolf Rop­stad (KRF) me­ner det er be­hov for kla­re­re reg­ler.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.