Ny plan for Vest­re Strand­gate og Havne­gata Vei­ve­se­nets for­slag er som føl­ger:

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

● Mel­lom Gart­ner­løk­ka og krys­set ved Hen­rik Wer­ge­lands gate blir det fort­satt fire felt for bil, slik at folk kan slip­pes av ved jern­ba­nen og rute­bil­sta­sjo­nen.

● Neden­for det­te krys­set blir det kol­lek­tiv­felt i beg­ge ret­nin­ger, og ett felt for per­son­bi­ler ut av byen.

● Øvrig bil­tra­fikk til Kvad­ra­tu­ren fra vest må føl­ge Havne­gata. Pa­ral­lelt med den­ne blir det bred gan­gog syk­kel­vei.

● Der­med reg­ner man med at bil­tra­fik­ken vil for­de­le seg med om lag 11.000 i Vest­re Strand­gate fram til jern­ba­nen, og 8000 i Havne­gata.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.