– Vans­ke­lig å gjen­nom­føre

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Plan­leg­gings­le­der Øystein Aa­len fra Sta­tens veg­ve­sen er ikke umid­del­bart rede til å kas­te rundt på pla­ne­ne:

– Vi me­ner WSPS for­slag vil være vans­ke­lig å gjen­nom­føre for­di man må ha at­komst til jern­bane­sta­sjo­nen via Vest­re Strand­gate, slik vi og kom­mu­nen ser det.

WSP me­ner de­res for­slag gir minst like god til­gang til jern­bane­sta­sjo­nen og rute­bil­sta­sjo­nen fra Havne­gata.

Aa­len pre­si­se­rer at det blir mind­re are­al til bi­len enn i dag, for­di sto­re de­ler av gata får tre felt; to til buss og ett til bi­ler ut av sen­trum.

Om bi­le­ne skal krys­se Vest­re Strand­gate til p-hu­se­ne, må de også krys­se gang- og syk­kel­vei­en i Havne­gata. Det øns­ker de ikke.

– Fle­re skal syk­le til byen, da må gang-/syk­kel­vei­en ha første­prio­ri­tet. Det be­tyr at vi ikke kan ha man­ge krys­sin­ger, me­ner plan­leg­gings­le­de­ren.

Plan- og byg­nings­sjef Ven­ke Moe fra kom­mu­nen er på lin­je med Aa­len:

– Vi er av den opp­fat­ning at vi ikke bør krys­se ny gang-/syk­kel­vei, som er en av de vik­tigs­te at­koms­te­ne fra vest, og øns­ker der­for ikke å leg­ge til ret­te for de tverr­for­bin­del­se­ne som er vist i inn­spil­let, sier Moe.

Men leg­ger til:

– De bre­de for­tau­ene og til­rette­leg­ging for et med «fro­dig» gate­løp skal vi se nøy­ere på.

Pet­ter Be­ne­stad er­kjen­ner at krys­sing av gang-/syk­kel­vei ikke er op­ti­malt:

– Jeg ser den, men noen kom­pro­mis­ser må man inn­gå. Sto­re syk­kel­byer som Kø­ben­havn ope­re­rer med sån­ne type krys­sin­ger, og her sy­nes jeg for­de­le­ne er mye stør­re enn ulem­pe­ne.

En­de­lig po­li­tisk be­hand­ling skjer over som­mer­en. Pro­sjek­tet er en del av by­miljø­av­ta­len for Kris­tian­sands-re­gio­nen, som skal av­lø­se da­gens bom­penge­ord­ning fra 2019.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.