«Høl­len» inn­stil­ler i som­mer

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● Høl­len Båt­ru­ter inn­stil­ler alle or­di­næ­re ru­ter gjen­nom som­mer­en.

– All rute­tra­fikk i som­mer vil bli inn­stilt. Vår si­tua­sjon har vært for usik­ker for len­ge og vi har ver­ken be­man­ning el­ler øko­no­mi til å gjen­nom­føre årets se­song, skri­ver Høl­len Båt­ru­ter på sin Face­bo­ok-side.

Van­lig­vis går rute­bå­ten «Høl­len» fire gan­ger dag­lig i som­mer­pe­rio­den, men de for­tel­ler nå at all nor­mal tra­fikk vil bli inn­stilt i pe­rio­den mel­lom 18. juni og 13. au­gust. De vil kun kjø­re i for­bin­del­se med en­kel­te ar­ran­ge­men­ter. Sel­ska­pet har over leng­re tid slitt øko­no­misk, og vars­let i vår at drif­ten har vært tru­et.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.