Da­ge­ne som for­and­ret Midt­østen

Pa­le­sti­ner­ne har levd un­der is­ra­elsk okkupasjon i 50 år, og lite ty­der på at de vil få sin fri­het med det førs­te.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

5. juni 1967 brøt seks­da­gers­kri­gen ut. Den end­te med at is­ra­els­ke styr­ker ok­ku­per­te Øst-je­ru­sa­lem, Vest­bred­den, Gaza­stri­pen, Si­nai­halv­øya og Go­lan­høy­de­ne.

Et sam­let ver­dens­sam­funn har slått fast at ok­ku­pa­sjo­nen er ulov­lig, og FNS sik­ker­hets­råd har gjen­tat­te gan­ger krevd til­bake­trek­ning. Is­rael har ald­ri etter­kom­met Fn-re­so­lu­sjo­ne­ne, men har på grunn av støt­ten fra ve­to­mak­ten USA ald­ri blitt straf­fet med sank­sjo­ner.

BOSETNING

Få må­ne­der etter at seks­da­gers­kri­gen var over, be­slut­tet den da­væ­ren­de ar­bei­der­parti­re­gje­rin­gen i Is­rael å ko­lo­ni­se­re de ok­ku­per­te om­rå­de­ne.

I dag le­ver det rundt 800.000 is­rae­le­re i over 400 stra­te­gisk plas­ser­te bo­set­nin­ger i Øst-je­ru­sa­lem, på Vest­bred­den og Go­lan­høy­de­ne, alle opp­ret­tet i strid med folke­ret­ten.

Is­rael kon­trol­le­rer også vann­res­sur­se­ne, har bygd høye mu­rer og vakt­tårn og etab­lert et sinn­rikt vei­sys­tem som pa­le­sti­ne­re nek­tes å bru­ke, alt be­skyt­tet av sol­da­ter.

Of­fi­si­elt he­ter det at ok­ku­pa­sjo­nen er mid­ler­ti­dig, i på­ven­te av en en­de­lig freds­av­ta­le med pa­le­sti­ner­ne og ara­ber­sta­te­ne. Ok­ku­pa­sjo­nen fort­set­ter imid­ler­tid til tross for freds­av­ta­le­ne Is­rael har inn­gått med Egypt og Jor­dan.

Is­ra­els­ke høyre­na­sjo­na­lis­ter tyr ofte til Bi­be­len når de skal ar­gu­men­te­re for at om­rå­de­ne til­hø­rer det jø­dis­ke folk.

❞ Is­ra­els­ke le­de­re for­sø­ker å fram­stil­le det som om det er to like­ver­di­ge par­ter i den­ne kri­gen, men det er langt fra sant. HAGAI EL-AD,

MORALSK UAKSEPTABELT

– Sol­da­te­ne gjør bare det de får ord­re om, det er det is­ra­els­ke

le­der for den is­ra­els­ke men­neske­ret­tig­hets­or­ga­ni­sa­sjo­nen B’ts­e­lem sam­fun­net og våre le­de­re som har be­slut­tet å ok­ku­pe­re Pa­le­sti­na og sen­de hæ­ren, po­li­ti­et og sik­ker­hets­tje­nes­ten vår dit, sier le­de­ren for den is­ra­els­ke men­neske­ret­tig­hets­or­ga­ni­sa­sjo­nen B’ts­e­lem, Hagai El-ad.

Oslo-av­ta­le­ne, som kom i stand med norsk hjelp i 1993, skul­le være det førs­te ste­get på vei mot is­ra­elsk til­bake­trek­ning, men slik gikk det ikke.

Pa­le­sti­ner­ne har i dag selv­sty­re i åtte byer på Vest­bred­den, samt på Gaza­stri­pen, men is­ra­els­ke sol­da­ter kom­mer og går som de vil og be­stem­mer hvem og hva som slip­per inn og ut.

TUSENVIS AV DREPTE

Den 50 år lan­ge ok­ku­pa­sjo­nen kre­ver fort­satt hyp­pig men­neske­liv. 11.000 pa­le­sti­ne­re er drept bare de sis­te 30 åre­ne, over 20 pro­sent av dem var barn, iføl­ge tall fra B’ts­e­lem.

1650 is­rae­le­re er i sam­me pe­ri- ode drept i an­grep, sam­men­støt og ter­ror­ak­sjo­ner, 35 pro­sent av dem med­lem­mer av sik­ker­hets­styr­ke­ne. For hvert is­ra­els­ke barn som er drept, dre­pes det over 15 pa­le­stins­ke barn.

IKKE LIKE­VER­DI­GE

– Is­ra­els­ke le­de­re for­sø­ker å fram­stil­le det som om det er to like­ver­di­ge par­ter i den­ne kri­gen, men det er langt fra sant. Is­rael er en sterk ok­ku­pant­makt og pa­le­sti­ner­ne er et ok­ku­pert og un­der­trykt folk, sier Hagai El-ad.

B’ts­e­lem har i fle­re ti­år do­ku­men­tert pa­le­sti­ner­nes hver­dag un­der okkupasjon og kon­klu­de­rer med at over­gre­pe­ne er gro­ve og man­ge.

ET FOLK BAK MURENE

Pa­le­sti­ne­re nek­tes bygge­til­la­tel­se, får hu­se­ne re­vet og oli­ven­lun­der jev­net av bull­do­se­re. Alle for­mer for mot­stand straf­fes hardt, rundt 850.000 pa­le­sti­ne­re har sit­tet i is­ra­elsk fan­gen­skap si­den seks­da­gers­kri­gen, over 100.000 av dem barn.

– Is­rael hol­der i dag rundt 6800 po­li­tis­ke fan­ger, blant dem over 300 barn ned i tolv­års­al­de­ren, for­tel­ler Laith Abu Zey­ad i den pa­le­stins­ke fange­or­ga­ni­sa­sjo­nen Ad­da­me­er.

Stein­kas­ting mot sol­da­ter straf­fes nå med minst fire års feng­sel, og mis­hand­ling og tor­tur av fan­ger er iføl­ge Zey­ad ut­bredt.

– Det er helt me­nings­løst å kal­le det­te en mid­ler­ti­dig okkupasjon, den har på­gått i 50 år og in­gen­ting ty­der på at den vil opp­hø­re med det førs­te, sier El-ed.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.