Ap­pen skul­le erob­re verden

Ni­ge­rias ri­kes­te trakk seg. Ug­land har skre­vet ver­di­en av in­ves­te­rin­gen ned i null. Men sel­ska­pets app ble opp­da­tert før hel­gen.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: TARJEI LEER-SALVESEN tarjei.leer-salvesen@fvn.no

I 2013 og 2014 var tek­no­logi­sel­ska­pet Won­der­loop fra Kris­tian­sand i vin­den med en app som grün­de­ren hå­pet skul­le få Face­bo­oks Marc Zucker­berg til å set­te kaf­fen i vrang­stru­pen. Må­let var å erob­re verden med en app for so­sia­le medi­er ba­sert på vi­deo.

Si­den mars i år har Fædre­lands­ven­nen for­søkt å fin­ne ut hvor­dan det gikk med Won­der­loop etter at eks­ter­ne in­ves­to­rer gikk inn i sel­ska­pet, In­no­va­sjon Nor­ge bi­dro med støt­te og grün­de­ren flyt­tet til San Fran­sis­co for å rea­li­se­re drøm­men sin.

Det har ikke vært en­kelt. Det er in­gen and­re an­sat­te igjen i Won­der­loop, og grün­der Han­na Aase vil ikke la seg in­ter­vjue av Fædre­lands­ven­nen.

Aase ga imid­ler­tid et langt in- ter­vju til Da­gens Næ­rings­liv tid­li­ge­re i mai, der hun snak­ket om hvor vans­ke­lig det er for kvin­ne­li­ge grün­de­re å etab­le­re seg i tek­no­logi­bran­sjen.

– Had­de jeg visst hvor mye vans­ke­li­ge­re det skul­le bli bare for­di jeg var kvin­ne, vil­le jeg ikke gjort det, sa hun til Da­gens Næ­rings­liv.

INVESTOR TRAKK SEG

I 2014 flyt­tet grün­de­ren til San Fran­sis­co for å sat­se på ide­en sin på full­tid i Si­li­con Val­ley.

Won­der­loop AS var for lengst en rea­li­tet i Nor­ge. Won­der­loop Inc. ble re­gist­rert i sta­ten De­la­we­re.

Tek­nisk Uke­blad om­tal­te Won­der­loop som «frem­ti­dens måte å kom­mu­ni­se­re på i so­sia­le medi­er». Fædre­lands­ven­nen skrev om at Ni­ge­rias ri­kes­te mann var kom­met inn som investor.

Så fikk fir­ma­et mak­si­malt ut­vik­lings­sti­pend på 600.000 kro­ner fra In­no­va­sjon Nor­ge.

Vi opp­når kon­takt med Heirs Hol­dings i La­gos, Ni­ge­ria. Det­te er sel­ska­pet til To­ny Emule­lu, som om­ta­les som Ni­ge­rias ri­kes­te mann og en iv­rig tek­no­lo­gi-investor. Det var han som ble pre­sen­tert som Won­der­lo­ops nye ei­er før jul i 2014. Hvor­dan har sam­ar­bei­det med Won­der­loop gått?

– Dess­ver­re, Heirs Hol­dings har ikke leng­re noen in­ves­te­rin­ger i det­te sel­ska­pet, sier Cla­ri Gre­en, som le­der Heirs Hol­dings av­de­ling for mar­keds­kom­mu­ni­ka­sjon.

NEDSKREVET HOS UG­LAND

Det var ikke bare i Ni­ge­ria Won­der­loop vil­le hen­te pen­ger. Noen skan­di­na­vis­ke in­ves­to­rer ble også med, blant an­net Ug­land-fa­mi­li­en i Grim­stad. JB Ug­land Ven­tu­re sat­set pen­ger på ap­pen. De in­ves­ter­te i det ame­ri­kans­ke sel­ska­pet Won­der­loop Inc.

I dag sit­ter Ug­land igjen med li­ten tro på in­ves­te­rin­gen, og li­ten kunn­skap om hva som har skjedd.

– Vi har ikke hørt noe si­den slut­ten av 2015 og har skre­vet in­ves­te­rin­gen til null i regn­ska­pe­ne til JB Ug­land Ven­tu­re AS, skri­ver Jo­han Mar­tin Ug­land i en epost.

SKYLDER SKATT

I de nors­ke regn­ska­pe­ne frem­går det at støt­ten fra in­no­va­sjon Nor­ge ble brukt opp over to år, og det er enes­te om­set­ning de åre­ne. Det ame­ri­kans­ke sel­ska­pet Won­der­loop fin­ner vi in­for­ma­sjon om hos sel­skaps­re­gis­te­ret i De­la­wa­re.

Sis­te års­regn­skap ble inn­le­vert i 2015. Skatte­reg­nin­gen står imid­ler­tid fort­satt ube­talt. Ame­ri­kans­ke myn­dig­he­ter sti­pu­le­rer at Won­der­loop skylder USD 15.529 i ut­be­talt skatt, om lag 130.000 nors­ke kro­ner. Han­na Aa­ses an­slag for be­lø­pet er imid­ler­tid bare USD 800, en av­reg­ning vil skje når 2016-regn­ska­pet le­ve­res inn.

FOTO: ROALD ANKERSEN

Bil­det er tatt på Kar­rie­re­da­gen på UIA i Grim­stad i 2014, da grün­der Han­na Aase pre­sen­ter­te Won­der­loop.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.