Ikke åpent lan­sert

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

●● Sel­ve ap­pen ble bare lan­sert i beta-ut­ga­ve, i en mo­dell Won­der­loop kal­ler «in­vi­te on­ly». Før inn­gan­gen til 2015 ble det vars­let of­fi­si­ell lan­se­ring, og det var an­gi­ve­lig 5000 nord­menn på vente­lis­te for å få ap­pen, i til­legg til 10.000 ak­ti­ve bru­ke­re i USA.

Aase går med på å sva­re på noen spørs­mål skrift­lig hos Fædre­lands­ven­nen. Hun vil imid­ler­tid ikke sva­re på an­tall bru­ke­re. Mang­len­de tall for­kla­rer hun med at sel­ska­pet har hatt fo­kus på å fer­dig­stil­le pro­duk­tet. «De fær­res­te går ut med bru­ker­tall før de har fullt ut lan­sert.» skri­ver hun.

Hun skri­ver også at både Ug­land og den ni­ge­ri­ans­ke in­vesto- ren som sier han har truk­ket seg, fort­satt står som ei­ere i sel­ska­pet så len­ge det ikke er lagt ned.

Han­na Aase skri­ver at hun ikke øns­ker å gi opp sel­ska­pet. Før hel­gen opp­lys­te hun at ap­pen i AppSto­re ble opp­da­tert med en ny ver­sjon 25. mai, og hun skri­ver at in­ter­es­sen for en ny ver­sjon er stor.

I en an­nen epost i mai skri­ver hun: «Vi tren­ger i nær tid mer ka­pi­tal for å kom­me vi­de­re. Om man lyk­kes med det vet en selv­føl­ge­lig ikke. Må en leg­ge ned sel­ska­pet om en ikke skul­le lyk­kes med det, ja».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.