Frps an­svars­løse EØSgam­bling

Faedrelandsvennen - - MENING -

På sitt lands­møte i mai ved­tok Frp at de vil ar­bei­de mot norsk Eu-medlemskap, styr­ke han­de­len med EU, re­for­hand­le de­ler av EØS­av­ta­len og fjer­ne sær­nors­ke reg­ler som for­byr im­port av pro­duk­ter som er lov­li­ge i EU.

På den ene si­den vil de ha mer sam­ar­beid med EU, på den and­re si­den vil de ha mind­re. Og som om det ikke skul­le være nok, har re­gje­rings­par­ti­et Frp en an­nen hold­ning til EU og EØS enn stor­tings­par­ti­et Frp.

Det er med and­re ord ikke lett å for­stå hva slags for­hold de øns­ker at Nor­ge skal ha til vår vik­tigs­te sam­ar­beids­part­ner og størs­te han­dels­part­ner. Det mest be­kym­rings­ful­le i det­te vir­va­ret av en europa­po­li­tikk, er øns­ket om å re­for­hand­le Eøs-av­ta­len. Det­te er i strid med re­gje­rin­gens lin­je, som er for Eøs-av­ta­len og vil be­va­re den slik den er.

Øns­ket om re­for­hand­ling kom­mer av at Frp vil be­gren­se de­ler av ar­beids­inn­vand­ring og hind­re at nors­ke vel­ferds­pen­ger går til fa­mi­li­er som ikke bor i Nor­ge. For å få til det­te må men­nes­kers rett til fri be­ve­gel­ses be­gren­ses. Den­ne ret­ten er et av grunn­prin­sip­pe­ne i Eøs-av­ta­len, og en slik be­gren­sing er noe EU ikke vil gå med på uten vi­de­re.

Frps ut­gangs­punkt for en re­for­hand­ling er at Nor­ge skal få uten å måt­te gi. Det er en un­der­lig hold­ning når man ser på styrke­for­hol­det mel­lom EU og Nor­ge. 80 pro­sent av va­re­ne Nor­ge eks­por­te­rer går til EU, mens 60 pro­sent av det vi im­por­te­rer kom­mer fra EU. Det gjør EU til vår frems­te han­dels­part­ner, men for­hol­det er ikke gjen­si­dig. På lis­ten over EUS frems­te han­dels­part­ne­re kom­mer Nor­ge på syv­en­de plass. Rea­li­te­ten er at Nor­ge er langt mer av­hen­gig av EU enn hva EU er av Nor­ge.

En re­for­hand­ling av EØS vil kun­ne kos­te Nor­ge dyrt. Kon­se­kven­se­ne kan være svek­ke­de ret­tig­he­ter for nord­menn og usik­ker­het for nors­ke be­drif­ter som er av­hen­gi­ge av trygg og god han­del med EU. Ikke bare er det stikk i strid med Frps eget øns­ke om å styr­ke han­de­len med EU, det er også en sær­de­les an­svars­løs gam­bling med nord­menns ret­tig­het. En slik po­li­tikk er ikke Nor­ge tjent med og det sår tvil om re­gje­rin­gens tro­ver­dig­het. KJELL TØRLIN ANDREASSEN, styre­for­mann Europa­be­ve­gel­sen Sør­lan­det

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.