Nei til om­skjæ­ring av gutte­barn

Faedrelandsvennen - - MENING -

Det er ikke en de­batt som gjør meg mer eit­ren­de arg enn de­bat­ten om om­skjæ­ring av gutte­barn.

●● Det sis­te jeg inn­leg­get jeg les­te som økte blod­tryk­ket be­trak­te­lig, var Hans Fred­rik Grø­van som i sitt inn­legg i Fædre­lands­ven­nen 23 mai er be­kym­ret for at ikke jø­der vil bo i Nor­ge hvis for­bu­det om om­skjæ­ring av gutte­barn inn­fø­res.

At man på død og liv skal heg­ne om gam­le ri­tu­el­le bar­ba­ris­ke skik­ker langt inn i år 2000 for å til­freds­stil­le voks­ne men­nes­ker syns­måte, er hin­si­des all for­nuft. For­eld­re som fy­sisk av­straf­fet sine barn før og for den slags skyld i dag, gjør det for­di de man­ge gan­ger me­ner det er til bar­nets bes­te, for­di de tror at det er en hen­sikts­mes­sig opp­dra­gel­ses­me­to­de som vir­ker. Vi­ten­ska­pe­lig forsk­ning har kom­met frem til at fy­sisk av­straf­fel­se har ne­ga­ti­ve kon­se­kven­ser for barn, og vi har der­for fått et for­bud.

Mye medi­sinsk forsk­ning har vist at om­skjæ­ring også kan ha be­ty­de­li­ge ne­ga­ti­ve kon­se­kven­ser. Det er medi­sinsk ufor­svar­lig å ut­fø­re et inn­grep hvor det ikke fore­lig­ger en medi­sinsk grunn for inn­gre­pet. At du selv som vok­sen vil fjer­ne hele ut­sty­ret ditt så må det være opp til den en­kel­te, men at er barn får fjer­net de­ler av sitt fris­ke kjønns­or­gan uten en gang å kun­ne si ja el­ler nei, det er ti­den mo­den for å set­te en stop­per for, for­di det er et rent over­grep.

Å om­skjæ­re pi­ker er en skikk som Nor­ge har for­bud mot, og in­gen har brydd seg om at mus­li­mer ikke øns­ker å bo her grun­net for­bu­det. Det vil­le ald­ri vært dis­ku­tert et kom­pro­miss i for­hold til prak­si­sen om om­skjæ­ring av pi­ker, for­eld­re­ne kan ar­gu­men­te­re i det uen­de­li­ge med at det er en re­li­giøs for­plik­tel­se, at prak­si­sen er vik­tig for jen­tas iden­ti­tet og at de har rett til å be­stem­me hva som er best for jen­ta, til in­gen nyt­te. Alle sli­ke ar­gu­men­ter er prøvd og vi me­ner ikke de er hold­ba­re, nå bør gutte­bar­nas ret­tig­he­ter like­stil­les med jen­te­ne.

Skal det være slik i Nor­ge at det er lov å skjæ­re litt i barn, bare man ikke skjæ­rer mye? Hva med hvis noen fikk for seg en re­li­giøs over­be­vis­ning at alle barns øre­flip­per skal av, er det ok? Tenk etter hvor dei­lig det egent­lig er å ta et skip­per­tak i gar­de­robe­ska­pet el­ler i ga­ra­sjen, vas­ke, kas­te, hen­ge opp og ryd­de det gir en god fø- lel­se av vel­være kan jeg ga­ran­te­re. Ak­ku­rat det sam­me må gjø­res med no­ens syn in­nen re­li­gions­fri­het, vi er for opp­lys­te til å stil­le oss bak et ri­tu­elt inn­grep som over­sty­rer barns ret­tig­het over egen kropp. Je­ho­vas vit­ne mis­ter så­le­des sitt for­eldre­an­svar i det bar­net tren­ger livs­nød­ven­dig blod­over­fø­ring, så verden går vi­de­re selv om vi la­ger lo­ver som be­skyt­ter for tros­fa­na­tis­me.

At jeg til­hø­rer et par­ti som har pro­gram­fes­tet det­te for­bu­det, gjør meg glad og stolt. Ett par­ti som pro­gram­fes­ter barns ret­tig­he­ter og ikke lar seg sty­re av press fra en­kel­te grup­per. SISSEL E. ANDERSEN, Frp

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.