Distrikts-nor­ge tren­ger ar­beids­plas­ser

Faedrelandsvennen - - MENING - STEINAR FUGLESTVEIT, Byre­mo

Be­hø­ver de po­li­tis­ke par­ti­ene stem­mer fra Ind­re Ag­der til høs­ten? Hvem sit­ter med jo­ke­ren?

For å opp­ret­te og å be­hol­de ar­beids­plas­ser i Distrikts­Nor­ge, har vi i dag re­gio­nal dif­fe­ren­si­ert ar­beids­gi­ver­av­gift. I Vest-ag­der har 11 kom­mu­ner høy­es­te sats 14.1%. Aud­ne­dal, Hæge­bo­stad,s ir­dal og Åse­ral har 10.6% for sam­let lønn pr be­drift inn­til 14.285.714,-.

En sam­men­slå­ing av kom­mu­ne­ne Aud­ne­dal og Lyng­dal be­tyr etter da­gens reg­ler at hele «Nye Lyng­dal» får 14.1%. (En og sam­me kom­mu­ne må ha sam­me sats).

Et kne­pent Ja-fler­tall i Aud­ne­dal kom­mune­sty­re (uten fol­kets støt­te) sen­der nå som takk en år­lig reg­ning over til alle våre ar­beids­gi­ve­re. En mid­dels be­drift etter vår be­skjed­ne måle­stokk på (5-6) per­soner og 2.5 mill i lønns­ut­gif­ter vil bli straf­fet år­lig med 87.500,-. (+3.5%) Det­te kan bety være/ikke være.

«Det­te vil uan­sett tro­lig bli kon­se­kven­sen for alle kom­mu­ner etter 2020. EU/EØS har sig­na­li­sert et krav om har­mo­ni­se­ring og lik av­gift,» sier JA­fol­ket. Stak­kar vår lil­le kom­mu­ne Aud­ne­dal som i dag «fri­vil­lig» slår seg sam­men med en stør­re kom­mu­ne og be­ta­ler pri­sen be­tin­gel­ses­løst med «salg» av ar­beids­plas­ser.

Ar­bei­der­par­ti­ets Odd Om­land for­står godt min be­kym­ring. Der­som det­te blir et Eu-krav, vil vi måt­te inn­føre kom­pen­sa­sjons­ord­nin­ger for dis­se kom­mu­ne­ne som i dag har ned­satt ar­beids­gi­ver­av­gift, var hans umid­del­ba­re svar. Greit nok for Hæge­bo­stad, Sir­dal og Åse­ral som fort­satt står som egne kom­mu­ner, men hva med oss som «fri­vil­lig» på­fø­rer straff for å ska­pe ar­beids­plas­ser i gam­le Grind­heim?

Noen uker se­ne­re tref­fer jeg igjen Odd og jeg tar opp spørs­må­let på nytt. Da «ma­ler» den klo­ke Om­land et bil­de for meg som jeg sy­nes klar­gjør vår si­tua­sjon. «Når de bor­ger­li­ge som støt­ter San­ner nå klem­mer ut inn­hol­det av ei tube for dere i Aud­ne­dal, da er det ikke like lett for oss å få inn­hol­det til­ba­ke på plass!»

Jeg opp­fat­ter ikke det­te som en re­sig­na­sjon, men hel­ler som en opp­ford­ring til ster­ke­re en­ga­sje­ment. Hvor­dan kan og må vi hjel­pe alle små­kom­mu­ner for ikke å bli av­fol­ket som føl­ge av tap av ar­beids­plas­ser i kjøl­van­net av kom­mune­re­for­men?

Er det en løs­ning at be­drif­ter i gam­le Grind­heim kom­mu­ne som gren­ser tett opp til Hæge­bo­stad og Åse­ral nå flag­ger ut dit for å kun­ne reg­ne med å få kom­pen­sa­sjon for ta­pet på 3.5%? I data­ver­de­nen ord­ner de lett sine gren­ser og re­gio­ner som ikke nød­ven­dig­vis føl­ger kom­mune­gren­ser. Vil vi kun­ne ten­ke oss å be­hol­de en re­gion be­stå­en­de av Hæge­bo­stad, Åse­ral, Aud­ne­dal og Bjel­land med lav ar­beids­gi­ver­av­gift?

❞ Jeg opp­fat­ter ikke det­te som en re­sig­na­sjon, men hel­ler som en opp­ford­ring til ster­ke­re en­ga­sje­ment.

Kan noen klo­ke ho­der hjel­pe med å fin­ne en for­nuf­tig løs­ning, for det ser ut for meg som om våre lo­ka­le po­li­ti­ke­re og by­rå­kra­ter ikke an­ser ar­beids­plas­ser som et fram­ti­dig pro­blem når vi nå blir sen­tra­li­sert til en «suk­sess» by­kom­mu­ne.

Hva med et klart løs­nings­for­slag og et valg­løf­te fra par­ti­er som har bruk for stem­mer til høs­ten også fra oss i Ind­re Ag­der som vil be­hol­de og helst øke folke­tal­let hvor vi bor.

ARKIVFOTO: JARLE MARTINSEN

Ar­bei­der­par­ti­ets Odd Om­land for­står godt min be­kym­ring, skri­ver inn­sen­de­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.