Pal­le Ro­sen­krantz

Faedrelandsvennen - - MENING -

Pal­le Ro­sen­krantz var en dansk adels­mann og lens­her­re.

➜ Mer de­batt

Han stod for byg­ge- og be­fest­nings­ar­bei­der uli­ke ste­der, og han bo­sat­te seg blant an­net på Grim i Kris­tian­sand. Der­for er en gate her opp­kalt etter han.

Pal­le Ro­sen­krantz gjor­de mye bra uli­ke ste­der. Han lev­de i pe­rio­den 1588 til 1651, og fikk ut­ret­tet mye. Han sat­te byer bed­re i stand til å møte krav og ut­ford­rin­ger som gjaldt der han ar­bei­det og der han had­de sin opp­merk­som­het.

Pal­le Ro­sen­krantz var dansk, og det dans­ke er ofte bra. Dans­ke­ne er di­rek­te og ål­rei­te, og de har ofte løs­nin­ger som er minst like gode som dem man fin­ner blant nord­menn. Han var også ade­lig og had­de der­for konge­blod i åre­ne. SVERRE LARSEN, Kris­tian­sand

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.