Man­gel på flek­si­bi­li­tet

Faedrelandsvennen - - MENING -

Vi­ser til ar­tik­kel i Fedre­lands­ven­nen 24. mai an­gå­en­de ”Vil job­be len­ger – får ikke lov”

En forsk­nings­rap­port fra Sve­ri­ge sier: 70-årin­ger i dag er å reg­ne som 50-årin­ger for 20 år si­den. EU har som am­bi­sjon å styr­ke yr­kes­ak­ti­vi­te­ten i Euro­pa blant se­nio­re­ne mel­lom 55-64 år.

Eld­re men­nes­ker le­ver leng­re enn tid­li­ge­re. I 2030 vil hver 4. nord­mann være mel­lom 55 og 75. Uten sær­reg­ler skal de fles­te kun­ne job­be til fyl­te 70 år. I til­legg er det mu­lig å opp­tje­ne pen­sjon til fyl­te 75 år.

Så opp­le­ver man at en hjelpe­plei­er (Ven­ne­sla kom­mu­ne) må slut­te ved fyl­te 65 år, og det til tross for at hun øns­ker å fort­set­te! Men av prin­sipp (ta­riff­av­ta­ler), så må hun slut­te. Er ta­riff­av­ta­ler inn­gått i en tid med er­kjen­nel­sen av at de eld­re le­ver leng­re, og ev­ner å stå i jobb leng­re enn det som var van­lig tid­li­ge­re?

Per­so­nal­sje­fen i Ven­ne­sla sier: ”De al­ler fles­te vil opp­le­ve tid­lig pen­sjon som et gode”. Gans­ke sik­kert rik­tig, men hva med dem som ikke sy­nes det? Og hva med dem som sårt tren­ger mer pen­sjons­gi­ven­de inn­tekt for å få en an­sten­dig pen­sjon når de først må gå av?

Le­de­ren av V-A Syke­plei­er­for­bund be­grun­ner sa­ken, bl.a, som et virke­mid­del for å bed­re re­krut­te­rin­gen til yr­ket. Mon tro om ikke den­ne sa­ken vil vir­ke mot­satt? At sam­me le­der øns­ker at fle­re syke­plei­ere i ytre tje­nes­te bør stå leng­re i jobb (frem til 65 år) kan de fles­te være enig i, men å ”spar­ke” de på 65 år er ikke sva­ret på den ut­ford­rin­gen! Det er kan­skje på tide å pres­se frem en høy­ere grunn­be­man­ning in­nen­for helse­ve­se­net?

Fors­kings­rå­det skal eva­lu­ere pen­sjons­re­for­men i pe­rio­den 2011-2018. Eva­lu­e­rin­gen skal bl.a. gi svar på: ”øko­no­misk og so­si­alt bære­kraf­tig”, ”økt flek­si­bi­li­tet” og ”for­de­ling og like­stil­ling”. Sva­ret på ”økt flek­si­bi­li­tet” vet vi nå. EINAR HAARBERG, 1. kan­di­dat Vest-ag­der Pen­sjo­nist­par­ti

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.