Ikke bra, Kris­tian­sand

Faedrelandsvennen - - MENING -

Våren og for­som­mer­en er ei vik­tig, men vans­ke­lig tid for dyr og fug­ler.

●● Nytt liv skal kom­me på hol­mer og skjær, langs åker og eng, i sko­gen og på fjel­let. Ube­skyt­tet og sår­bart liv skal se da­gens lys, vokse opp og be­ri­ke oss om det er fiske­måke, lå­vesva­le, rå­dyr, vipe, hei­lo, gau­pe el­ler be­ver. Men vår­ly­set gir oss eks­tra over­skudd og virke­trang.

Vi ut­fol­der oss på så man­ge fel­ter fra næ­rings­virk­som­het til fri­tids­sys­ler og fri­lufts­liv. Ut i na­tu­ren til skogsar­beid, slått, an­leggs­virk­som­het, hytte­liv, noen kjø­rer vann­scoo­ter el­ler rap­pel­le­re i stei­le fjell­veg­ger.

Men virk­som­he­ten kan bli øde­leg­gen­de for nytt liv om vi ikke trør var­somt, lyt­ter, ser og tar hen­syn.

Det sy­nes ikke Kris­tian­sand kom­mu­ne å gjø­re i et til­fel­le i Fidje­ki­len. I mai i fjor la kom­mu­nen ut ei bro til et vik­tig hekke­om­rå­de for sjø­fugl for å åpne for fri­lufts­liv på en li­ten hol­me, ca 2 de­kar.

Re­sul­ta­tet ble at hek­kin­gen ble øde­lagt for alle sjø­fug­le­ne, fle­re rød­liste­ar­ter (het­te­måke, fiske­måke og ma­krell­ter­ne).

I år vil etter all sann­syn­lig­het det sam­me skje. Broa ut til hol­men er ikke fjer­net tross man­ge hen­stil­lin­ger om det og kri­tikk mot kom­mu­nens mang­len­de na­tur­for­stå­el­se. Sjø­fug­le­ne prø­ver på nytt nå på det­te ste­det der de har fått un­ger som har vokset opp før kom­mu­nen åp­net ste­det for ferd­sel. Man­ge sjø­fugl­ar­ter er i en kri­tisk si­tua­sjon, og er svært få­tal­li­ge. År­saks­bil­det er sam­men­satt, men nett­opp der­for må vi ikke på­fø­re dem be­last­nin­ger vi åpen­bart kan gjø­re noe med. Det er å la dyr og fug­ler få være i fred i den­ne sår­ba­re hek­ke- og yngle­tida. Det­te er også ned­felt i lov­ver­ket. Man­ge kjen­ner sik­kert ikke til at reir og hi, egg og un­ger av både dyr og fug­ler er be­skyt­tet av vilt­lo­ven / na­tur­mang­fold­lo­ven.

Det vet imid­ler­tid alle na­tur­an­svar­li­ge i kom­mu­ne­ne, og Kris­tian­sand kom­mu­ne kan der­for ha be­gått lov­brudd ved å leg­ge til ret­te for ferd­sel til en hol­me med den føl­ge at hek­king for man­ge sjø­fugl ble øde­lagt.

De ster­ke re­ak­sjo­ne­ne som er kom­met på kom­mu­nens hand­ling, bør imid­ler­tid sna­rest føre til at kom­mu­nen sten­ger ferd­sel ut til fugle­ko­lo­ni­en slik at fug­le­ne får den roen og be­skyt­tel­sen de tren­ger og har lov­mes­sig rett til.

Vi må alle opp­tre med for­sik­tig­het nå på våren og for­som­mer­en, og kan­skje set­te våre uli­ke gjøre­mål på vent der dis­se kan øde­leg­ge nytt liv. Det er et en­kelt naturverntiltak. PE­DER JO­HAN PE­DER­SEN, Na­tur­vern­for­bun­det i Vest-ag­der

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.