Si­vil uly­dig­het – beg­ge vei­er!

Faedrelandsvennen - - MENING - ARVID ANDERSEN

Ak­sjons­grup­pa «NEI TIL K3» i Søg­ne le­ver­te ny­lig un­der­skrifts­lis­te til ord­fø­rer Astrid Hil­de.

●● En kom­men­tar til ord­fø­re­rens ut­ta­lel­se om at det vil­le være «si­vil uly­dig­het» å ikke ak­sep­te­re sam­men­slå­in­gen (hvis tvangs­sam­men­slå­ing blir re­sul­ta­tet 8. juni).

Det har hun for­så­vidt rett i, men på den an­nen side er det like mye uly­dig­het mot inn­byg­ger­ne i kom­mu­nen å ikke re­spek­te­re dem for det krys­tall­kla­re svar de gav i folke­av­stem­nin­gen i fjor.

Der­for me­ner jeg man må vur­de­re uly­dig­het mot re­gje­rin­gen i den­ne sa­ken – sær­lig pga. av det krys­tall­kla­re NEI til sam­men­slå­ing og det fak­tum at San­ner & co ikke har frem­lagt et enes­te sak­lig el­ler for­stan­dig ar­gu­ment for tvangs­sam­men­slå­ing.

To­tal og grense­løs «ly­dig­het» til et­hvert ved­tak fra re­gje­rin­gen er ikke nød­ven­dig­vis noe man all­tid bør god­ta og er hel­ler ikke nød­ven­dig­vis bra for de­mo­kra­ti­et.

Et de­mo­kra­ti ut­vik­ler seg best og sun­nest om folke­vil­jen får be­ty­de­lig gjen­nom­slag.

Der­for an­be­fa­les at våre lo­kal­po­li­ti­ke­re den­ne gang pro­te­ste­rer og sier nei til sam­men­slå­ing. Det vil­le da også være i full over­ens­stem­mel­se med kom­mune­styre­ved­ta­ket fra juni 2016 om at man vil re­spek­te­re fol­kets nei til tvangs­sam­men­slå­ing.

Om po­li­ti­ker­ne fak­tisk vel­ger å av­vise tvangs­sam­men­slå­in­gen, kom­mer det ut­vil­somt til å bli ad­skil­lig mye ra­bal­der, men det vil i så fall være et sunt og nød­ven­dig ra­bal­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.